Euro datum app

Tweede-Kamerverkiezingen 2021 Deel 0 Introductie

2020.09.18 18:52 JoHeWe Tweede-Kamerverkiezingen 2021 Deel 0 Introductie

Hoi allemaal.
Zoals ik een tijd geleden al vroeg, gaan we discussies houden over de verkiezingen op Politiek. In samenspraak met de mods zal ik mijn best doen om elke week een nieuwe draad te maken over elk nieuw onderwerp.
Het leek dat men positief staat tegenover mijn opzetsvoorstel. Dus met wat kleine wijzigingen zullen we die aanhouden.
De rest van deze post zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel zal een overzicht zijn van alle te bespreken onderwerpen (links naar die draden zullen worden toegevoegd). Het tweede deel is een stukje over de Nederlandse politiek en een paar nuttige links. Aan het eind ook nog een persoonlijke vraag aan jullie.

Tijdsplanning

No (Verwachte) datum Onderwerp Tags
0 18-09 Introductie Alle draden, tijdschema, algemene informatie, ideologieën
1 25-09 Bestuur & Staat Staatsvorm, verantwoordelijkheden en macht, politiek zelf, omgang, Koningshuis, burger en (kleine) overheid
2 02-10 Geopolitiek NAVO, Defensie, MIVD/AIVD, Grootmachten (inclusief de positie van de EU)
3 27-11 Ruimtelijke Ordening Infrastructuur, waterstaat, volkshuisvesting, milieu, natuur, Europese samenwerking, NIMBY, energie(transitie), digitale infrastructuure
4 16-10 Justitie & Rechtstaat Rechters, straffen, criminaliteit, rechten en plichten (o.a. privacy en discriminatie), Europese samenwerking, 112/noodhulp
5 23-10 Maatschappij/Cultuur Omgangsvormen, bevolking, religie, migratie, emancipatie, media
6 30-10 Binnenlandse Zaken Koninkrijk, douane, Regio vs Randstad, verengelsing
7 06-11 Economische Zaken Klimaat, visserij, landbouw, mkb, grootbedrijf, Europese economie
8 13-11 Werk & Sociale Zaken relatie werkgevers-werknemers, jong-oud, vast-flexibel, pensioenen, uitkeringen, Europese arbeidsmarkt
9 20-11 Onderwijs & Ethiek Scholen, universiteiten, wetenschap, innovatie, medisch-ethisch, media-ethiek,
10 27-11 Kunst & Cultuur Tijdsverdrijf, literatuur, verenigingen, hobby's, theater, poëzie, muziek
11 04-12 Zorg & Sport Ziekenhuizen, thuiszorg, medicijnen, zorgstelsel, huisarts, vergrijzing, kwaliteit van leven, levenstijl, beweging, breedtesport, topsport, Olympische Spelen
12 11-12 Buitenlandse Zaken Europese Unie, VK, binnenlandse aangelegenheden van buitenlanden, diplomatie, ontwikkelingshulp, reizen, conflictgebieden
13 18-12 Financiën Staatschuld, belastingstelsel, toeslagen, btw, belastingen, Euro, belastingdienst
14 25-12 Miljoenennota redditors Reflectie, begroting, tegenbegroting
15 08-01 Politiek Spectrum Een overzicht van alle partijen en hoe zij ingedeeld worden
16 15-01 VVD
17 15-01 CDA
18 15-01 PvdA
19 22-01 PVV
20 22-01 GroenLinks
21 22-01 D66
22 29-01 SP
23 29-01 FvD
24 29-01 CU
25 05-02 SGP
26 05-02 PvdD
27 05-02 50Plus
28 05-02 DENK
29 12-02 Overige en Nieuwe partijen
30 19-02 Aanloop naar verkiezingen 1 Eventueel schuift alles op wegens uitloop
31 26-02 Aanloop naar verkiezingen 2 Q&A
32 05-03 Aanloop naar verkiezingen 3 Q&A
33 12-03 Aanloop naar verkiezingen 4 Q&A
- 17-03-2021 Verkiezingen
34 17-03-2021 Uitslag
Mocht ik iets zijn vergeten toe te voegen, laat het weten! En als je mee wilt helpen met ze op te stellen, kan je me altijd een pm sturen!

Een paar handige links over de Nederlandse politiek

ProDemos Poster 'Wie doet wat in de politiek' Krachtenveld politiek Wie bestuurt het land?

Waar stemmen we over?

De Tweede Kamer is het belangrijkste orgaan van de Nederlandse politiek. Hier worden door het Nederlandse volk 150 volksvertegenwoordigers gekozen. De Tweede Kamer heeft de taak om de overheid te controleren en de macht om wetten te maken (zie de Trias Politica). De volksvertegenwoordigers hebben zich, in de loop van de parlementaire geschiedenis, zich gevormd naar ideologie/stroming in verschillende politieke partijen. In de (Tweede) Kamer worden deze ook wel fracties genoemd. Voor de aankomende verkiezingen kan men stemmen op één van de kandidaten van de Tweede Kamer. De fracties worden geleid door een fractieleider. Denk aan Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Klaas Dijkhoff (VVD).
Op het stembiljet zullen deze kandidaten zijn gerangschikt volgens deze partijen. Zo'n stembiljet ziet er dan zo uit, met elke verticale lijst een andere partij/fractie. Bovenaan elke verticale fractielijst zal de fractieleider als eerste kandidaat staan. Uiterlijk 3 maart krijg je je stempas in de post. Deze, samen met je identiteitsbewijs, zul je nodig hebben om bij een stemlokaal te mogen stemmen. Je stemt anoniem. Je zult dus niet verplicht kunnen worden om je stem bekend te maken, noch kan iemand erachter komen op wie je gestemd hebt. Je hebt vier keuzes in het uitbrengen van je stem: een vakje rood kleuren (op iemand stemmen), niets inkleuren (blanco stemmen), een vette tekening maken op het stembiljet (stem ongeldig verklaard) en niet stemmen (van invloed op de opkomst).
Welk gevolg hebben deze verkiezingen?
Nadat de verkiezingen zijn geweest, zal de verdeling van de Tweede Kamer anders zijn. De ene partij kan zetels hebben gewonnen, de ander verloren. Zetels is een bijnaam voor de 150 plaatsen in de Tweede Kamer waarop de volksvertegenwoordigers plaats kunnen nemen. Hier kun je zien welke partij hoeveel zetels had in de afgelopen jaren, met deze afbeelding waarin je ook de grootste per gemeente kan zien. Zoals je misschien nog herinnert van de geschiedenislessen, heeft Nederland een Trias Politica/scheiding der machten. Nederland heeft geen compleet zuivere scheiding. De rechterlijke macht is volledig onafhankelijk van de andere machten. De regering (Koning en kabinet) zijn de uitvoerende macht. De Tweede Kamer, Eerste Kamer (samen Staten-Generaal) en de regering zijn de wetgevende macht. Het is voor de regering belangrijk dat zij steun heeft in de beide kamers, maar voornamelijk de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft namelijk enkele middelen om de regering dwars te bomen, zo erg dat deze verlamd raakt. Daar kan ik nog uitgebreider over zijn, maar het is dus belangrijk dat er steun wordt gezocht. Dit heeft ertoe geleid dat er in de Kamer gesproken wordt van een coalitie en een oppositie. De coalitie is een samenwerking van meerdere partijen, de oppositie ('tegenover') zijn alle partijen die daar niet toe behoren. De regering kan dus steun krijgen van de coalitie. De huidige regering, kabinet Rutte III, krijgt deze van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Om de coalitie goed te laten draaien wordt er vaak een regeerakkoord gemaakt tussen de partijen van de coalitie. Dit leidt ertoe dat de ministers en staatssecretarissen van het kabinet bijna altijd ook leden zijn van de coalitiepartijen. Sterker nog, het komt vaak voor dat de fractieleiders van de coalitiepartijen plaats nemen in het kabinet. Om dus een regering met steun te krijgen, komt er na de verkiezingen een tijd van informeren en formeren. De informateur peilt bij alle partijen met wie zij voor wat zouden willen samenwerken. De formateur, met de informatie van de informateur, gaat dan de dialoog aan met verschillende partijen om dus een akkoord te smeden. Een aantal jaar geleden is het aanstellen van de (in)formateur verschoven van de Koning naar de Kamer. Het is daarnaast gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief mag nemen. De formateur is vaak de fractieleider of prominent lid van de grootste partij. De grootste partij is de fractie met de meeste zetels/Kamerleden na de verkiezingen. Op het moment is dat de VVD. Als de formateur klaar is, zal deze met het regeerakkoord naar buiten treden. In eenzelfde periode zal de Koning de ministers en staatssecretarissen (het kabinet) installeren. Vaak wordt de formateur, die de fractieleider van de grootste partij is, ook de minister-president (premier). De fractieleiders van de andere partijen nemen vaak ook zitting in het kabinet, als vice-premiers (plaatsvervangende minister-president). In dit kabinet is dit laatste overigens niet gebeurd. Hiermee bepaalt de verkiezing voor de Tweede Kamer dus niet alleen de samenstelling van onze volksvertegenwoordiging, maar ook wie er aan de (uitvoerende) touwtjes zitten voor de komende vier jaar, als ze de rit uitzitten.

Ideologie

Om toch nog wat discussie hier al te krijgen, wil ik aan jullie vragen welke ideologie jullie aanhangen. (lijst overgenomen van Wikipedia)
Ideologie Beschrijving
Anarchisme het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven
Christendemocratie baseert zich op de Bijbel en de christelijke traditie. De christendemocratie in Nederland en België houdt sociaaleconomisch een middenpositie in tussen het laissez faire-liberalisme en het socialisme. Opvallend is ook het verzet tegen de groeiende individualisering in de samenleving.
Communisme de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte
Communitarisme zijn van mening dat alleen een in een gemeenschap ingebedde mens, in staat is zich een oordeel te vormen over de grondslagen van wat gerechtigheid is
Conservatief-liberalisme elementen bevat van conservatisme en liberalisme
Conservatisme die zich grondvest op de traditie. Essentieel stelt het conservatisme zich kritisch op tegenover het idee van maakbaarheid van de samenleving
Ecologisme niet de mens op zichzelf centraal stelt, maar vertrekt vanuit de mens als onderdeel van een breder ecosysteem en streeft naar een nieuwe balans tussen mens en omgeving
Fascisme een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel
Franquisme Meestal wordt het woord gebruikt als omschrijving van het dictatoriale regime dat van 1939 tot 1975 in Spanje heerste
Feminisme die ongelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak
Geoïsme Centraal in het gedachtegoed is het eigendomsprincipe dat stelt dat privé-eigendom het gevolg is van menselijke arbeid en creatie, maar dat de natuurlijke hulpbronnen, inclusief alle grond, aan de mensheid als geheel toebehoren
Islamisme De ideologie komt voort uit het islamitisch principe van tawhied, eenheid, dat de scheiding van godsdienst en staat niet accepteert en de aard van de Koran, die niet als door God-geïnspireerd maar als letterlijke woord van God gezien wordt
Klassiek liberalisme die individualisme, eigendom en marktvrijheid als kernwaarden hanteren. De voorkeur om 'klassieke' liberalen genoemd te worden dient om deze stromingen aan de traditie van het vroege (economisch) liberalisme te verbinden
Liberalisme waarin vrijheid centraal staat
Libertarisme met als hoofddoel vrijheid handhaven door middel van individuele soevereiniteit en het non-agressieprincipe
Linksnationalisme op sociaaldemocratische of socialistische gronden georiënteerd nationalisme
Nationalisme de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als historisch gegroeide sociaal-culturele eenheid
Pan-nationalisme een volkenkundig streven om de mensen van dezelfde natie te verenigen in één staat (een natiestaat)
Progressief liberalisme een substroming binnen het liberalisme die ervan uitgaat dat de overheid een taak kan hebben in de bevordering van de vrijheid van de burgers
Nationaalsocialisme Meestal wordt het woord gebruikt als omschrijving van de dictatuur die Duitsland beheerste van 1933 tot en met 1945
Neoliberalisme Kern van deze filosofie is het verlaten van het oudere liberale principe van laisser-faire, vanuit het besef dat markten niet vanzelf ontstaan en door overheden moeten worden gecreëerd en gereguleerd, door het scheppen van rechtszekerheid, contractvrijheid en andere randvoorwaarden voor vrije concurrentie
Sociaaldemocratie parlementair ingestelde variant van de bredere socialistische beweging, die door middel van verkiezingen en staatsgeleide hervorming van het kapitalisme tot een egalitaire maatschappij wil komen
Socialisme socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productie van goederen en diensten. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief, belichaamd door de overheid/staat, de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen
submitted by JoHeWe to Politiek [link] [comments]


2020.07.29 13:10 Koen5838 3-daagse verrassingsreis gewonnen, nu moet ik 200 euro extra betalen

Vorige week had ik een voucher voor een 3-daagse verrassingsreis gewonnen via een veilingswebsite. Nadat ik deze veiling had gewonnen kreeg ik de voucher via WhatsApp. Vervolgens ging ik naar de website van de 3-daagse verrassingsreis en heb ik mijn reis geboekt. Er waren veel opties om dingen bij te boeken zoals niet vertrekken van een bepaald vliegveld of niet naar deze bestemming. Ik was er zeker van geen van deze keuzes te selecteren. Ik heb mijn persoonlijke gegevens ingevuld (naam, adres, telefoonnummer) Toen gebruikte ik mijn voucher en het eindbedrag was 0 euro.
De volgende dag kreeg ik een email met een factuur voor 120 euro. Dit was een toeslag om te vertrekken in de vakantieperiode, 60 euro per persoon, 120 euro totaal. Hiervan werd niks gezegd tijden het boeken en dit was de eerste keer dat deze toeslag werd genoemd. Ik belde met ze en vroeg of ik de reis kon annuleren of de data kan wijzigen. Dit was niet mogelijk. Het was alleen mogelijk om de data te wijzigen voor 80 euro.
Op hun website, in mijn account en in alle emails die naar werden gestuurd was er geen sprake van een betalingstermijn. Nergens is een specifieke datum terug te vinden. Ik wilde de 80 euro niet betalen want het klonk allemaal als een oplichting. Ik heb toen geprobeerd de veiling te herroepen via de veilingswebsite. Daar werd gezegd dat het bedrag binnen 5 dagen op mijn rekening zal staan. Ik voelde me iets meer op mijn gemak hierover.
Op een dag kreeg ik via WhatsApp nog een bericht over dat de betaling nog moest worden voldaan en anders werd het geannuleerd. Ik vroeg of er nog extra kosten gerekend zouden worden. De reactie was dat er nu betaald kon worden zonder annulering of extra kosten. Ik vond het wel best dat het geannuleerd zou worden. Ik krijg mijn geld terug en de reis is geannuleerd.
Vanochtend kreeg ik een email van een incassobureau dat ik 200 euro moet betalen. 160 euro annuleringskosten en 40 euro voor het incasso. Dit werd eerder ook nergens gezegd, alleen maar via WhatsApp dat de reis binnenkort geannuleerd zal worden. Voor deze betaling staat ook geen einddatum maar nu weet ik niet meer precies wat ik moet doen.
submitted by Koen5838 to juridischadvies [link] [comments]


2020.07.10 11:01 katebreuer Was zum Fick, Deutsche Bahn?! Ticketpreis wird erst bei der Zahlung beschlossen?!

Hi,
Erstmal kurz als Hinweis: Ich bin noch recht neu auf de, also wenn ich irgendwas falsch mache, bitte einfach Bescheid sagen.
Ich hab gestern versucht ein Ticket mit dem Zug von Den Haag in Holland nach Stuttgart zu buchen und dabei rausgefunden wie scheisse die Deutsche Bahn doch eigentlich ist–hatte ich wohl vergessen...
Aber von vorne: ich brauchte ein Ticket von Den Haag nach Stuttgart und noch eins von Görlitz nach Den Haag ein paar Tage später. Okay, das sollte ja einfach sein? Ne, nicht wirklich. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft.
Auf die Bahn Webseite gegangen, alles eingegeben, Bildschirmfoto (ist das wirklich das deutsche Wor für Screenshot?) an die entsprechenden Beteiligten zu Bestätigung geschickt, alles klar. Seite neu geladen, weil ich schon eine Weile nicht aktiv war, immer noch alles verfügbar, also ab zum Buchen.
Alle Daten eingegeben, weiter. Halt, Fehler. Aus Holland braucht man noch das Alter und statt ein Feld hinzuzufügen oder so, lädt alles neu, alles neu eingeben, dieses Mal mit Datum im Feld das vorher nicht existiert, Verbindung neu raussuchen, aber okay, immer noch verfügbar), weiter. Kreditkarte angegeben, zur Zahlung. Kommt ein Hinweis, dass ich in meiner Bank-App bestätigen soll, also Telefon rausgeholt, App geöffnent. Sobald ich auf den Haken zur Bestätigung drücke, lädt an meinem Computer der Bildschirm neu. Angebot nicht mehr verfügbar. Was zum Fick?
Okay, vielleicht habe ich was falsch gemacht, also zurück zur Startseite. War bestimmt nur ein Problem beim Buchen.
Ne, ist nicht. Stattdessen Schock, der Preis ist plötzlich von 90 EUR auf 120 EUR gestiegen. Kann ja keine Absicht sein, also ab auf Twitter und der Deutschen Bahn dort geschrieben, was passiert ist. Bin ja davon ausgegangen, dass das ein Fehler im System ist. Habe lieb nach einem Gutschein für die Differenz gefragt.
EIn paar Stunden später kam dann zurück:
"Moin Kate, erst am Ende des Buchungsvorgangs wird abgeglichen, ob das gewählte Angebot zum entsprechenden Preis noch verfügbar ist. Preise werden nicht reserviert, um allen die gleiche Chance auf den entsprechenden Preis zu ermöglichen, frei nach dem Motto "Wer zuerst bucht, spart zuerst" Bei gefragten Angeboten kann es sein, dass die Kontingente an billigen Preisen schnell ausverkauft sind und dann die Preise ansteigen. Ich kann dir den alten Preis leider nicht mehr anbieten. /fa"
Okay, ist also wohl deren Ernst. Unfassbar. Geschockt. Gedacht die hat mich vielleicht nicht richtig verstanden, also noch mal erklärt, dass ich schon im Zahlungsvorgang war–nicht nur in der Buchung sondern tatsächlich BEIM Bezahlen.
Darauf kam dann, dass ich die 60ct/Min (aus dem deutschen Festland und ich bin ja in Holland, wie die auch wussten) anrufen soll, weil Twitter keine Entscheidungen treffen kann.
Bei jedem scheiß Konzertkartendienst und allem in die Richtung hat man 15 Minuten zum Bezahlen. Die Deutsche Bahn hat Fairness aber wohl nicht nötig und schmeißt lieber Leute während der Zahlung aus dem Vorgang um noch ein paar Euro mehr aus Leuten zu quetschen.
Ich also beschlossen der Bahn so kein Geld zu geben und von der Holländischen Seite geschaut. Preise sind dort zwar die gleichen (teureren) wie auf der Bahn-Seite, aber zumindest haben die verstanden, dass man am Anfang der Buchung die Verfügbarkeit prüft und nicht erst am Ende, wie man mir im kompletten Buchungsvorgang mit einer Meldung oben anzeigte: "Sie haben noch 42 Minuten, um ihre Bestellung abzuschließen." (Naja, auf Holländisch natürlich.)
Ich habe meine Tickets immer noch nicht gebucht, weil ich mich zu sehr über die Deutsche Bahn ärgere um denen ihren plötzlich teuren Preis zu zahlen, weil die mich aus ihrem verdammten Bezahlsystem geworfen haben um mehr Geld zu machen. Selbst wenn ich über die Holländischen öffentlichen Verkehrsmittel buche, geht ja immer noch Geld an die deutsche Bahn–und zwar immer noch der überteuerte Preis. Den haben sie nicht verdient...
Oh, und in der Zwischenzeit ist natürlich auf meine zweite Strecke auf den DOPPELTEN Preis gestiegen, sodass das Ticket, dass ich gestern Mittag noch für 40 EUR bekommen hätte seitdem 80 EUR kostet. Zusammen hat sich der Preis also von 90 EUR plus 40 EUR auf 120 EUR plus 80 EUR gesteigert und der wunderbare Fenster-Einzelplatz mit Tisch in Fahrtrichtung ist nun natürlich auch an jemand anderen gegangen, weil "wer zuerst bucht, spart zuerst" oder so.
Ich war die letzten sechs Jahre im Ausland und habe überall immer gehört wie neidisch die Leute doch auf die Deutsche Bahn sind... ich hab dadurch gedacht, dass sich da vielleicht was gebessert hat, aber die erste Erfahrung mit der Deutschen Bahn war grausam wie immer. Unglaublich wie so ein Monopol dazu führt, dass man sich kein bisschen für seine Kunden interessiert.
Wenn ich nicht so sehr auf die Umwelt schauen würde (ist immerhin mein Beruf), dann würde ich jetzt aus Trotz fliegen, aber so sind mir da die Hände gebunden. Es gibt ja leider keine Alternativen zur Deutschen Bahn...
Hoffe, dass ich all die richtigen Elemente in meiner ersten Auskotzerei auf Reddit hatte :) Genug Großbuchstaben habe ich glaube ich nicht und etwas mehr Fluchen sollte vermutlich noch rein, aber Tiraden gehen bestimmt auch zivilisiert oder so :D
Danke!

Auf Anfrage hier ein zl;ng:
Kurzfassung: Die Deutsche Bahn prüft Verfügbarkeit erst WÄHREND dem Zahlungsvorgang und Preise können dann plötzlich nicht mehr gelten. Keine Reservierung bis das Geld abgegangen ist.
submitted by katebreuer to de [link] [comments]


2020.06.02 19:11 theNetherlandsBot Megathread (19): Coronavirus COVID-19 in Nederland

English

Hi theNetherlands. This megathread will serve as a hub for all information regarding the novel corona virus COVID-19. Please don't share rumours or unconfirmed information.
General advice: wash your hands with soap for 20 seconds often, cough and sneeze on the inside of your elbow, use disposable paper handkerchiefs and don't shake hands. Stay home if you exhibit symptoms. If a family member has only mild symptoms, going out is allowed. Contact your GP (huisarts) by phone if you're experiencing flu-like symptoms combined with a fever.
Measures: Keep your distance from other people (1.5 meters) and work from home if you can. Forming groups with 3 or more people is not allowed. In places where 1.5 meters distance cannot be kept, such as public transport, a non-medical face mask is mandatory per June 1. Avoid public transport as much as possible. Primary, secondary schools and day-care opened again. Universities will open in a limited form on June 15. Barbershops and beauty salons opened again as well. Bars and restaurants, museums and cinemas opened on June 1 if distance can be kept, with a maximum of 30 people inside and making a booking beforehand is required. Gyms, saunas, sex clubs and coffeeshops open on September 1. Sports matches can be held again per September 1, but sporting outside in small groups is allowed already if distance can be kept. Organised events with up to 100 attendees can be held again per September 1, but this does not include festivals and the like. The elderly in care homes can be visited by 1 or 2 regulars.
Call the RIVM at 0800-1351 (open daily from 8 am to 8 pm) if you have questions.

Nederlands

Dag theNetherlands. Deze hernieuwde post zal dienen als verzamelplaats voor alle informatie rondom de recente uitbraak van het coronavirus en hopelijk ook om al je vragen te beantwoorden. Deel hier alsjeblieft geen geruchten of informatie die niet officieel bevestigd is.

Actuele maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen en werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
 • Groepen met 3 personen of meer in het openbaar zijn niet toegestaan op straffe van forse boetes.
 • In het openbaar vervoer en andere plekken waar 1,5 meter afstand houden niet lukt, is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht per 1 juni voor mensen van 13 jaar en ouder. Mijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk.
 • Basisscholen, speciaal onderwijs, buitenschoolse opvang en bibliotheken zijn opengegaan op 11 mei met halve klassen. Op 8 juni gaan deze instellingen weer normaal open.
 • Middelbare scholen gaan open op 2 juni.
 • Alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten blijven voorlopig grotendeels dicht, maar er wordt onderzocht wanneer deze weer volledig open kunnen gaan. Beperkte activiteiten zoals praktijklessen, examens, tentamens en speciale begeleiding kunnen wel worden hervat op 15 juni.
 • Locaties waar mensen in contactberoepen werken, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rij-instructeurs zijn opengegaan op 11 mei, mits ze veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Alle cafés en restaurants inclusief terrassen, campingvoorzieningen, musea, culturele instellingen en bioscopen zijn opengegaan op 1 juni, mits er 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Het maximaal aantal toegestane bezoekers is 30 (en maximaal 100 vanaf 1 september) maar voor terrassen geldt het maximum van 30 niet als er voldoende plaats is en afstand gehouden wordt. Er moet gereserveerd worden en zoveel mogelijk contactlooos betaald worden.
 • Sauna's, fitnessclubs, casino's, coffeeshops, locaties met sekswerkers en kantines gaan open op 1 september. Er moet vooraf gereserveerd worden en/of er moeten veiligheidsmaatregelen vooraf besproken worden.
 • Seks hebben met één vaste partner is het verstandigste. Als je geen vaste partner hebt, maak dan van tevoren goede afspraken met één persoon en maak gebruik van anti-conceptiemiddelen en/of middelen die een kans op een soa beperken.
 • Buiten sporten op 1,5 meter afstand is toegestaan maar sportwedstrijden binnen en buiten, inclusief betaald voetbal, zijn pas toegestaan vanaf 1 september.
 • Georganiseerde samenkomsten tot 100 personen zijn toegestaan vanaf 1 september.
 • Wanneer grote evenementen zoals festivals kunnen worden hervat is nog niet bekend.
 • Als één gezinslid of lid van een huishouden ernstige klachten heeft, zoals hoesten en koorts, dient het hele huishouden thuis te blijven, met uitzondering van mensen in vitale beroepen. Heeft een persoon milde klachten, zoals hoesten of een lichte verhoging, dan mogen andere mensen uit het huishouden zonder klachten wel naar buiten.
 • Ouderen in een verzorgingstehuis kunnen door maximaal 2 vaste bezoekers bezocht worden.
 • Het steunpakket voor bedrijven wordt na 1 juni met 3 maanden verlengd. Bedrijven die mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen worden gekort, maar de extra ontslagboete verdwijnt. Bedrijven die steun krijgen mogen geen bonussen of dividend uitkeren.
 • De mogelijkheid voor het aanvragen van belastinguitstel wordt verlengd tot 1 september.
 • Horeca, recreatie en theaters kunnen afhankelijk van de hoogte van hun omzetverlies steun krijgen tot 20.000 euro.
 • Het steunpakket voor zzp'ers wordt ook verlengd, maar vanaf 1 juni geldt de partnertoets voor inkomen wel weer.
Overzicht van het stappenplan van de Rijksoverheid per datum.

Hoe kun je verspreiding van het coronavirus voorkomen?

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Ga alleen naar buiten als dat nodig is, zoals voor werk of boodschappen, of om iets voor een ander te doen.
 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep en droog ze goed, voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, vóór het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Heb je meer vragen over het coronavirus?

Lees de Veelgestelde Vragen of neem telefonisch contact op met het RIVM via 0800-1351 (dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur).

Heb je verdere ondersteuning nodig?

 • Rode Kruis Hulplijn - 070 4455 888 - Hulp en advies bij quarantaine en een luisterend oor. Maandag t/m zondag bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur.
 • Luisterlijn - 0900 0767 - Voor een luisterend oor. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, chat en e-mail.
 • Stichting MIND - 0900 1450 - Voor ondersteuning bij psychische klachten en lotgenotencontact. Elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur.
 • 113 Zelfmoordpreventie - 0900 0113 - Voor hulp bij acute zelfmoordgedachten op anonieme basis. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en chat.
 • iPractice - 020 2444 889 - Voor een telefonisch consult door een psycholoog op donatiebasis. Bereikbaar op afspraak.
 • Mantelzorglijn - 030 760 6055 - Voor informatie over mantelzorg en het coronavirus via telefoon en WhatsApp. Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.
 • Coronahulp.nl - Verwijzingen naar websites voor praktische hulpvragen.
Alle vorige megathreads.
submitted by theNetherlandsBot to thenetherlands [link] [comments]


2020.05.19 03:16 theNetherlandsBot Megathread (18): Coronavirus COVID-19 in Nederland

English

Hi theNetherlands. This megathread will serve as a hub for all information regarding the novel corona virus COVID-19. Please don't share rumours or unconfirmed information.
General advice: wash your hands with soap for 20 seconds often, cough and sneeze on the inside of your elbow, use disposable paper handkerchiefs and don't shake hands. Stay home if you exhibit symptoms. If a family member has only mild symptoms, going out is allowed. Contact your GP (huisarts) by phone if you're experiencing flu-like symptoms combined with a fever.
Measures: Keep your distance from other people (1.5 meters) and work from home if you can. Forming groups with 3 or more people is not allowed. In places where 1.5 meters distance cannot be kept, such as public transport, a non-medical face mask is mandatory per June 1. Avoid public transport as much as possible. Primary schools and day-care opened again. Secondary schools will open on June 1. Universities will stay closed for now. Barbershops and beauty salons opened again as well. Bars and restaurants, museums and cinemas will open on June 1 if distance can be kept, with a maximum of 30 people and making a booking beforehand is required. Gyms, saunas, sex clubs and coffeeshops open on September 1. Sports matches can be held again per September 1, but sporting outside in small groups is allowed already if distance can be kept. Organised events with up to 100 attendees can be held again per September 1, but this does not include festivals and the like. The elderly in care homes can be visited by 1 or 2 regulars.
Call the RIVM at 0800-1351 (open daily from 8 am to 8 pm) if you have questions.

Nederlands

Dag theNetherlands. Deze hernieuwde post zal dienen als verzamelplaats voor alle informatie rondom de recente uitbraak van het coronavirus en hopelijk ook om al je vragen te beantwoorden. Deel hier alsjeblieft geen geruchten of informatie die niet officieel bevestigd is.

Actuele maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen en werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
 • Groepen met 3 personen of meer in het openbaar zijn niet toegestaan op straffe van forse boetes.
 • In het openbaar vervoer en andere plekken waar 1,5 meter afstand houden niet lukt, is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht per 1 juni voor mensen van 13 jaar en ouder. Mijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk.
 • Basisscholen, speciaal onderwijs, buitenschoolse opvang en bibliotheken zijn opengegaan op 11 mei met halve klassen. Op 8 juni gaan deze instellingen weer normaal open.
 • Middelbare scholen gaan open op 2 juni.
 • Alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten blijven voorlopig grotendeels dicht, maar er wordt onderzocht wanneer deze weer volledig open kunnen gaan. Beperkte activiteiten zoals praktijklessen, examens, tentamens en speciale begeleiding kunnen wel worden hervat op 15 juni.
 • Locaties waar mensen in contactberoepen werken, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rij-instructeurs zijn opengegaan op 11 mei, mits ze veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Alle cafés en restaurants inclusief terrassen, campingvoorzieningen, musea, culturele instellingen en bioscopen gaan open op 1 juni, mits er 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Het maximaal aantal toegestane bezoekers is 30 (en maximaal 100 vanaf 1 september) maar voor terrassen geldt het maximum van 30 niet als er voldoende plaats is. Er moet gereserveerd worden en zoveel mogelijk contactlooos betaald worden.
 • Sauna's, fitnessclubs, casino's, coffeeshops, locaties met sekswerkers en kantines gaan open op 1 september. Er moet vooraf gereserveerd worden en/of er moeten veiligheidsmaatregelen vooraf besproken worden.
 • Seks hebben met één vaste partner is het verstandigste. Als je geen vaste partner hebt, maak dan van tevoren goede afspraken met één persoon en maak gebruik van anti-conceptiemiddelen en/of middelen die een kans op een soa beperken.
 • Buiten sporten op 1,5 meter afstand is toegestaan maar sportwedstrijden binnen en buiten, inclusief betaald voetbal, zijn pas toegestaan vanaf 1 september.
 • Georganiseerde samenkomsten tot 100 personen zijn toegestaan vanaf 1 september.
 • Wanneer grote evenementen zoals festivals kunnen worden hervat is nog niet bekend.
 • Als één gezinslid of lid van een huishouden ernstige klachten heeft, zoals hoesten en koorts, dient het hele huishouden thuis te blijven, met uitzondering van mensen in vitale beroepen. Heeft een persoon milde klachten, zoals hoesten of een lichte verhoging, dan mogen andere mensen uit het huishouden zonder klachten wel naar buiten.
 • Ouderen in een verzorgingstehuis kunnen door maximaal 2 vaste bezoekers bezocht worden.
 • Het steunpakket voor bedrijven wordt na 1 juni met 3 maanden verlengd. Bedrijven die mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen worden gekort, maar de extra ontslagboete verdwijnt. Bedrijven die steun krijgen mogen geen bonussen of dividend uitkeren.
 • De mogelijkheid voor het aanvragen van belastinguitstel wordt verlengd tot 1 september.
 • Horeca, recreatie en theaters kunnen afhankelijk van de hoogte van hun omzetverlies steun krijgen tot 20.000 euro.
 • Het steunpakket voor zzp'ers wordt ook verlengd, maar vanaf 1 juni gaat de partnertoets voor inkomen wel weer gelden.
Overzicht van het stappenplan van de Rijksoverheid per datum.

Hoe kun je verspreiding van het coronavirus voorkomen?

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Ga alleen naar buiten als dat nodig is, zoals voor werk of boodschappen, of om iets voor een ander te doen.
 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep en droog ze goed, voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, vóór het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Heb je meer vragen over het coronavirus?

Lees de Veelgestelde Vragen of neem telefonisch contact op met het RIVM via 0800-1351 (dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur).

Heb je verdere ondersteuning nodig?

 • Rode Kruis Hulplijn - 070 4455 888 - Hulp en advies bij quarantaine en een luisterend oor. Maandag t/m zondag bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur.
 • Luisterlijn - 0900 0767 - Voor een luisterend oor. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, chat en e-mail.
 • Stichting MIND - 0900 1450 - Voor ondersteuning bij psychische klachten en lotgenotencontact. Elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur.
 • 113 Zelfmoordpreventie - 0900 0113 - Voor hulp bij acute zelfmoordgedachten op anonieme basis. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en chat.
 • iPractice - 020 2444 889 - Voor een telefonisch consult door een psycholoog op donatiebasis. Bereikbaar op afspraak.
 • Mantelzorglijn - 030 760 6055 - Voor informatie over mantelzorg en het coronavirus via telefoon en WhatsApp. Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.
 • Coronahulp.nl - Verwijzingen naar websites voor praktische hulpvragen.
Alle vorige megathreads.
submitted by theNetherlandsBot to thenetherlands [link] [comments]


2020.03.26 19:47 theNetherlandsBot Megathread (10): Coronavirus COVID-19 in Nederland

English

This megathread will serve as hub for all information regarding the novel corona virus COVID-19. Please don't share rumors or unconfirmed information.
General advice: wash your hands with soap regularly for 20 seconds, cough and sneeze on the inside of your elbow, use paper handkerchiefs and don't shake hands. Work from home if you can. Stay home if you or a family member exhibit flu symptoms like coughing and sneezing. Contact your GP (huisarts) by phone if you're experiencing these symptoms combined with an elevated body temperature (38 degrees Celsius).
Measures: Keep your distance from other people (1.5 meters). All schools and other educational institutions, sports clubs, gyms, restaurants, bars, saunas and sex clubs are closed until at least April 6. Shops, hotels and food delivery services will stay open, as will take-away restaurants and coffeeshops (please pay contactless). A door policy may be enacted. Avoid public transport if possible. Trains will run less frequent (check the planner before traveling). Special measures will be taken to help suffering businesses and the self-employed. EU outer borders are closed. People are advised to not travel abroad.
Call the RIVM at 0800-1351 (open daily from 8 am to 10 pm) if you have questions.

Nederlands

Dag theNetherlands. Deze hernieuwde post zal dienen als verzamelplaats voor alle informatie rondom de recente uitbraak van het coronavirus en hopelijk ook om al je vragen te beantwoorden. De vorige post is hier terug te lezen.
Het is belangrijk dat informatie over deze uitbraak betrouwbaar blijft en dat geruchten tot een minimum beperkt blijven. Deel hier daarom geen informatie die niet door officiële instanties is bevestigd. Raak niet in paniek en informeer jezelf.
Nieuwe maatregelen:
 • Alle samenkomsten (bijeenkomsten en evenementen) tot 1 juni zijn verboden, ongeacht het aantal personen. De grens van 100 personen vervalt. Over sluiting van scholen en andere onderwijsinstellingen volgt vóór 6 april nader bericht. Eindexamens op de middelbare school zijn afgelast.
 • Burgemeesters krijgen bevoegdheden om scherper te handhaven via noodverordeningen, met betrekking tot locaties (zoals stranden en parken) alsmede groepsvorming, winkels en openbaar vervoer. Winkels kunnen een deurbeleid voeren. Voor markten die onderdeel zijn van de voedselketen moeten apart afspraken gemaakt worden.
 • Er gaat gehandhaafd worden met forse boetes, als blijkt dat 3 of meer personen die geen huishouden vormen in een groep bijeen zijn die onderling geen afstand houden op een openbare plek. Dit kan oplopen tot 400 euro per persoon of 4.000 euro voor bedrijven. Hou op werkplekken ook 1,5 meter afstand. Jonge kinderen mogen met elkaar blijven buitenspelen.
 • Voor contactberoepen zoals kapperszaken, schoonheidssalons en dergelijke geldt dat ze sluiten. Voor medici geldt: zoveel mogelijk via telefoon of videoverbinding werken.
 • Hou bij bezoek thuis uitnodigen ook afstand. Het advies is om het aantal uitgenodigde personen te beperken tot maximaal 3.
 • Als één gezinslid of lid van een huishouden koorts heeft, dient het hele huishouden thuis te blijven, met uitzondering van mensen in vitale beroepen. Even een frisse neus halen kan, maar doe dat zoveel mogelijk alleen.
Actuele maatregelen:
 • Hou 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Alle verpleeghuizen sluiten de deuren voor bezoekers. Met uitzondering voor bezoekers van mensen die in stervensfase zijn.
 • Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen als ze uitstel nodig hebben.
 • Bij een noodloket kunnen de zwaarst getroffen bedrijven direct 4000 euro krijgen.
 • Mogelijkheden om werktijdverkorting aan te vragen worden verruimd en de overheid neemt 90% van het salaris over.
 • Deeltijd-WW kan worden aangevraagd door bedrijven waar de omzet tenminste 20% is gedaald.
 • Zzp'ers krijgen voorlopig 3 maanden lang een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum (hoeft niet terugbetaald te worden) zonder vermogens- en partnertoets.
 • Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur (tenzij er al maar één reed). Intercity's rijden op Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven en Enschede-Utrecht. Op andere trajecten rijden Sprinters. De Intercity Direct, de Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet.
 • Reizen naar het buitenland alleen nog wanneer strikt noodzakelijk.
 • De buitengrenzen van de EU gaan dicht.
 • Alle basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten gaan dicht tot 6 april. (Nader bericht volgt voor die datum, en verlenging is niet uitgesloten.)
 • Alle cafés en restaurants, sportclubs, sportscholen, sauna's en seksclubs gaan dicht tot 6 april. (Nader bericht volgt voor die datum, en verlenging is niet uitgesloten.)
 • Winkels, hotels en bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd blijven open. Ook afhaalrestaurants en coffeeshops blijven open. Betaal contactloos.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.

Veelgestelde Vragen (bron: RIVM)

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep, 20 seconden lang.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
Verder: Mijd hoestende mensen. Mijd het OV als je tot een risicogroep behoort (zoals wanneer je een verzwakt immuunsysteem hebt). Maak je wel gebruik van het OV, was dan je handen bij aankomst.
Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild (loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest).
Worden je klachten erger en heb je koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest je of adem je moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct telefonisch contact op.
Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?
Mensen met verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. Je moet dan ook je sociale contacten beperken. 24 uur nadat de klachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk. Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.
Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus?
Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen.
Meer vragen over het virus?
Lees de Veelgestelde Vragen of neem telefonisch contact op met het RIVM via 0800-1351 (dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur).
Verdere ondersteuning nodig?
 • Stichting MIND - Voor ondersteuning bij psychische klachten en lotgenotencontact.
 • iPractice - Voor een telefonisch consult door een psycholoog op donatiebasis.
 • 113 Zelfmoordpreventie - 0900 0113 - Voor hulp bij acute zelfmoordgedachten op anonieme basis. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en chat.
 • Rode Kruis Hulplijn - 070 4455 888 - Hulp en advies bij quarantaine en een luisterend oor. Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
 • De Luisterlijn - 0900 0767 - Voor een luisterend oor. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, chat en e-mail.
 • De Mantelzorglijn - 030 760 6055 - Voor informatie over mantelzorg en het coronavirus via telefoon en WhatsApp. Open op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur.
 • Coronahulp.nl - Verwijzingen naar websites voor praktische hulpvragen.
submitted by theNetherlandsBot to thenetherlands [link] [comments]


2020.03.24 04:03 theNetherlandsBot Megathread (9): Coronavirus COVID-19 in Nederland

English

This megathread will serve as hub for all information regarding the novel corona virus COVID-19. Please don't share rumors or unconfirmed information.
General advice: wash your hands with soap regularly for 20 seconds, cough and sneeze on the inside of your elbow, use paper handkerchiefs and don't shake hands. Work from home if you can. Stay home if you or a family member exhibit flu symptoms like coughing and sneezing. Contact your GP (huisarts) by phone if you're experiencing these symptoms combined with an elevated body temperature (38 degrees Celsius).
Measures: Keep your distance from other people (1.5 meters). All schools and other educational institutions, sports clubs, gyms, restaurants, bars, saunas and sex clubs are closed until at least April 6. Shops, hotels and food delivery services will stay open, as will take-away restaurants and coffeeshops (please pay contactless). A door policy may be enacted. Avoid public transport if possible. Trains will run less frequent (check the planner before traveling). Special measures will be taken to help suffering businesses and the self-employed. EU outer borders are closed. People are advised to not travel abroad.
Call the RIVM at 0800-1351 (open daily from 8 am to 10 pm) if you have questions.

Nederlands

Dag theNetherlands. Deze hernieuwde post zal dienen als verzamelplaats voor alle informatie rondom de recente uitbraak van het coronavirus en hopelijk ook om al je vragen te beantwoorden. De vorige post is hier terug te lezen.
Het is belangrijk dat informatie over deze uitbraak betrouwbaar blijft en dat geruchten tot een minimum beperkt blijven. Deel hier daarom geen informatie die niet door officiële instanties is bevestigd. Raak niet in paniek en informeer jezelf.
Nieuwe maatregelen:
 • Alle samenkomsten (bijeenkomsten en evenementen) tot 1 juni zijn verboden, ongeacht het aantal personen. De grens van 100 personen vervalt. Over sluiting van scholen en andere onderwijsinstellingen volgt vóór 6 april nader bericht. Eindexamens op de middelbare school zijn afgelast.
 • Burgemeesters krijgen bevoegdheden om scherper te handhaven via noodverordeningen, met betrekking tot locaties (zoals stranden en parken) alsmede groepsvorming, winkels en openbaar vervoer. Winkels kunnen een deurbeleid voeren. Voor markten die onderdeel zijn van de voedselketen moeten apart afspraken gemaakt worden.
 • Er gaat gehandhaafd worden met forse boetes, als blijkt dat 3 of meer personen die geen huishouden vormen in een groep bijeen zijn die onderling geen afstand houden op een openbare plek. Dit kan oplopen tot 400 euro per persoon of 4.000 euro voor bedrijven. Hou op werkplekken ook 1,5 meter afstand. Jonge kinderen mogen met elkaar blijven buitenspelen.
 • Voor contactberoepen zoals kapperszaken, schoonheidssalons en dergelijke geldt dat ze sluiten. Voor medici geldt: zoveel mogelijk via telefoon of videoverbinding werken.
 • Hou bij bezoek thuis uitnodigen ook afstand. Het advies is om het aantal uitgenodigde personen te beperken tot maximaal 3.
 • Als één gezinslid of lid van een huishouden koorts heeft, dient het hele huishouden thuis te blijven, met uitzondering van mensen in vitale beroepen. Even een frisse neus halen kan, maar doe dat zoveel mogelijk alleen.
Actuele maatregelen:
 • Hou 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Alle verpleeghuizen sluiten de deuren voor bezoekers. Met uitzondering voor bezoekers van mensen die in stervensfase zijn.
 • Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen als ze uitstel nodig hebben.
 • Bij een noodloket kunnen de zwaarst getroffen bedrijven direct 4000 euro krijgen.
 • Mogelijkheden om werktijdverkorting aan te vragen worden verruimd en de overheid neemt 90% van het salaris over.
 • Deeltijd-WW kan worden aangevraagd door bedrijven waar de omzet tenminste 20% is gedaald.
 • Zzp'ers krijgen voorlopig 3 maanden lang een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum (hoeft niet terugbetaald te worden) zonder vermogens- en partnertoets.
 • Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur (tenzij er al maar één reed). Intercity's rijden op Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven en Enschede-Utrecht. Op andere trajecten rijden Sprinters. De Intercity Direct, de Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet.
 • Reizen naar het buitenland alleen nog wanneer strikt noodzakelijk.
 • De buitengrenzen van de EU gaan dicht.
 • Alle basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten gaan dicht tot 6 april. (Nader bericht volgt voor die datum, en verlenging is niet uitgesloten.)
 • Alle cafés en restaurants, sportclubs, sportscholen, sauna's en seksclubs gaan dicht tot 6 april. (Nader bericht volgt voor die datum, en verlenging is niet uitgesloten.)
 • Winkels, hotels en bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd blijven open. Ook afhaalrestaurants en coffeeshops blijven open. Betaal contactloos.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.

Veelgestelde Vragen (bron: RIVM)

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep, 20 seconden lang.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
Verder: Mijd hoestende mensen. Mijd het OV als je tot een risicogroep behoort (zoals wanneer je een verzwakt immuunsysteem hebt). Maak je wel gebruik van het OV, was dan je handen bij aankomst.
Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild (loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest).
Worden je klachten erger en heb je koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest je of adem je moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct telefonisch contact op.
Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?
Mensen met verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. Je moet dan ook je sociale contacten beperken. 24 uur nadat de klachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk. Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.
Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus?
Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen.
Meer vragen over het virus?
Lees de Veelgestelde Vragen of neem telefonisch contact op met het RIVM via 0800-1351 (dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur).
Verdere ondersteuning nodig?
 • Stichting MIND - Voor ondersteuning bij psychische klachten en lotgenotencontact.
 • iPractice - Voor een telefonisch consult door een psycholoog op donatiebasis.
 • 113 Zelfmoordpreventie - 0900 0113 - Voor hulp bij acute zelfmoordgedachten op anonieme basis. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en chat.
 • Rode Kruis Hulplijn - 070 4455 888 - Hulp en advies bij quarantaine en een luisterend oor. Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
 • De Luisterlijn - 0900 0767 - Voor een luisterend oor. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, chat en e-mail.
 • De Mantelzorglijn - 030 760 6055 - Voor informatie over mantelzorg en het coronavirus via telefoon en WhatsApp. Open op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur.
 • Coronahulp.nl - Verwijzingen naar websites voor praktische hulpvragen.
submitted by theNetherlandsBot to thenetherlands [link] [comments]


2020.03.22 19:03 theNetherlandsBot Megathread (8): Coronavirus COVID-19 in Nederland

English

This megathread will serve as hub for all information regarding the novel corona virus COVID-19. Please don't share rumors or unconfirmed information.
General advice: wash your hands with soap regularly for 20 seconds, cough and sneeze on the inside of your elbow, use paper handkerchiefs and don't shake hands. Work from home if you can. Stay home if you or a family member exhibit flu symptoms like coughing and sneezing. Contact your GP (huisarts) by phone if you're experiencing these symptoms combined with an elevated body temperature (38 degrees Celsius).
Measures: Keep your distance from other people (1.5 meters). All schools and other educational institutions, sports clubs, gyms, restaurants, bars, saunas and sex clubs are closed until at least April 6. Shops, hotels and food delivery services will stay open, as will take-away restaurants and coffeeshops (please pay contactless). A door policy may be enacted. Avoid public transport if possible. Trains will run less frequent (check the planner before traveling). Special measures will be taken to help suffering businesses and the self-employed. EU outer borders are closed. People are advised to not travel abroad.
Call the RIVM at 0800-1351 (open daily from 8 am to 10 pm) if you have questions.
Transcript of Prime Minister Rutte's speech in English.

Nederlands

Dag theNetherlands. Deze hernieuwde post zal dienen als verzamelplaats voor alle informatie rondom de recente uitbraak van het coronavirus en hopelijk ook om al je vragen te beantwoorden. De vorige post is hier terug te lezen.
Het is belangrijk dat informatie over deze uitbraak betrouwbaar blijft en dat geruchten tot een minimum beperkt blijven. Deel hier daarom geen informatie die niet door officiële instanties is bevestigd. Raak niet in paniek en informeer jezelf.
Overledenen zijn allen oudere patiënten met onderliggende klachten. Kinderen vormen geen risicogroep.
Nieuwe maatregelen:
 • Alle samenkomsten (bijeenkomsten en evenementen) tot 1 juni zijn verboden, ongeacht het aantal personen. De grens van 100 personen vervalt. Over sluiting van scholen en andere onderwijsinstellingen volgt vóór 6 april nader bericht. Scholen mogen examens uitstellen of op afstand afnemen.
 • Burgemeesters krijgen bevoegdheden om scherper te handhaven via noodverordeningen, met betrekking tot locaties (zoals stranden en parken) alsmede groepsvorming, winkels en openbaar vervoer. Winkels kunnen een deurbeleid voeren. Voor markten die onderdeel zijn van de voedselketen moeten apart afspraken gemaakt worden.
 • Er gaat gehandhaafd worden met forse boetes, als blijkt dat 3 of meer personen die geen huishouden vormen in een groep bijeen zijn die onderling geen afstand houden op een openbare plek. Dit kan oplopen tot 400 euro per persoon of 4.000 euro voor bedrijven. Hou op werkplekken ook 1,5 meter afstand. Jonge kinderen mogen met elkaar blijven buitenspelen.
 • Voor contactberoepen zoals kapperszaken, schoonheidssalons en dergelijke geldt dat ze sluiten. Voor medici geldt: zoveel mogelijk via telefoon of videoverbinding werken.
 • Hou bij bezoek thuis uitnodigen ook afstand. Het advies is om het aantal uitgenodigde personen te beperken tot maximaal 3.
 • Als één gezinslid of lid van een huishouden koorts heeft, dient het hele huishouden thuis te blijven, met uitzondering van mensen in vitale beroepen. Even een frisse neus halen kan, maar doe dat zoveel mogelijk alleen.
Actuele maatregelen:
 • Hou 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Alle verpleeghuizen sluiten de deuren voor bezoekers. Met uitzondering voor bezoekers van mensen die in stervensfase zijn.
 • Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen als ze uitstel nodig hebben.
 • Bij een noodloket kunnen de zwaarst getroffen bedrijven direct 4000 euro krijgen.
 • Mogelijkheden om werktijdverkorting aan te vragen worden verruimd en de overheid neemt 90% van het salaris over.
 • Deeltijd-WW kan worden aangevraagd door bedrijven waar de omzet tenminste 20% is gedaald.
 • Zzp'ers krijgen voorlopig 3 maanden lang een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum (hoeft niet terugbetaald te worden) zonder vermogens- en partnertoets.
 • Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur (tenzij er al maar één reed). Intercity's rijden op Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven en Enschede-Utrecht. Op andere trajecten rijden Sprinters. De Intercity Direct, de Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet.
 • Reizen naar het buitenland alleen nog wanneer strikt noodzakelijk.
 • De buitengrenzen van de EU gaan dicht.
 • Alle basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten gaan dicht tot 6 april. (Nader bericht volgt voor die datum, en verlenging is niet uitgesloten.)
 • Alle cafés en restaurants, sportclubs, sportscholen, sauna's en seksclubs gaan dicht tot 6 april. (Nader bericht volgt voor die datum, en verlenging is niet uitgesloten.)
 • Winkels, hotels en bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd blijven open. Ook afhaalrestaurants en coffeeshops blijven open. Betaal contactloos.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
Tekst en video van de toespraak door Minister-President Rutte.
Citaten uit en video van de toespraak door Koning Willem-Alexander.

Veelgestelde Vragen (bron: RIVM)

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep, 20 seconden lang.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
Verder: Mijd hoestende mensen. Mijd het OV als je tot een risicogroep behoort (zoals wanneer je een verzwakt immuunsysteem hebt). Maak je wel gebruik van het OV, was dan je handen bij aankomst.
Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild (loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest).
Worden je klachten erger en heb je koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest je of adem je moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct telefonisch contact op.
Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?
Mensen met verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. Je moet dan ook je sociale contacten beperken. 24 uur nadat de klachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk. Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.
Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus?
Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen.
Meer vragen over het virus?
Lees de Veelgestelde Vragen of neem telefonisch contact op met het RIVM via 0800-1351 (dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur).
Verdere ondersteuning nodig?
 • Stichting MIND - Voor ondersteuning bij psychische klachten en lotgenotencontact.
 • iPractice - Voor een telefonisch consult door een psycholoog op donatiebasis.
 • 113 Zelfmoordpreventie - 0900 0113 - Voor hulp bij acute zelfmoordgedachten op anonieme basis. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en chat.
 • Rode Kruis Hulplijn - 070 4455 888 - Hulp en advies bij quarantaine en een luisterend oor. Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
 • De Luisterlijn - 0900 0767 - Voor een luisterend oor. 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, chat en e-mail.
 • De Mantelzorglijn - 030 760 6055 - Voor informatie over mantelzorg en het coronavirus via telefoon en WhatsApp. Open op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur.
 • Coronahulp.nl - Verwijzingen naar websites voor praktische hulpvragen.
submitted by theNetherlandsBot to thenetherlands [link] [comments]


2019.12.26 14:01 Epimetheis In Ordnung, In-die-Höhe-Steiger

Das ist zu geil..
DATUM: 1. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Firmen-Weihnachtsfeier am 20.12. im Argentina-Steakhouse stattfinden wird. Es wird eine nette Dekoration geben und eine kleine Musikband wird heimelige Weihnachtslieder spielen. Entspannen Sie sich und genießen Sie den Abend... Freuen Sie sich auf unseren Geschäftsführer, der als Weihnachtsmann verkleidet die Christbaumbeleuchtung einschalten wird! Sie können sich untereinander gern Geschenke machen, wobei kein Geschenk einen Wert von 20 Euro übersteigen sollte. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit.
Tina Bartsch-Levin Leiterin Personalabteilung
DATUM: 2. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Auf gar keinen Fall sollte die gestrige Mitteilung unsere Türkischen Kollegen isolieren. Es ist uns bewusst, dass Ihre Feiertage mit den unsrigen nicht ganz konform gehen: Wir werden unser Zusammentreffen daher ab sofort "Jahresendfeier" nennen. Es wird weder einen Weihnachtsbaum oder Weihnachtslieder geben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Zeit.
Tina Bartsch-Levin Leiterin Personalabteilung
DATUM: 3. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ich nehme Bezug auf einen diskreten Hinweis eines Mitglieds der Anonymen Alkoholiker, welcher einen "trockenen" Tisch einfordert. Ich freue mich, diesem Wunsch entsprechen zu können, weise jedoch darauf hin, dass dann die Anonymität nicht mehr gewährleistet sein wird... Ferner teile ich Ihnen mit, dass der Austausch von Geschenken durch die Intervention des Betriebsrats nicht gestattet sein wird: 20 Euro sei zuviel Geld.
Tina Bartsch-Levin Leiterin Personalforschung
DATUM: 7. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Es ist mir gelungen, für alle Mitglieder der "Weight-Watchers" einen Tisch weit entfernt vom Buffet und für alle Schwangeren einen Tisch ganz nah an den Toiletten reservieren zu können. Schwule dürfen miteinander sitzen. Lesben müssen nicht mit Schwulen sitzen, sondern haben einen Tisch für sich alleine. Na klar, die Schwulen erhalten ein Blumenarrangement für ihren Tisch. Endlich zufrieden?
Tina Bartsch-Levin Leiterin Klapsmühle
DATUM: 9. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Selbstverständlich werden wir die Nichtraucher vor den Rauchern schützen und einen schweren Vorhang benutzen, der den Festraum trennen kann, bzw. die Raucher vor dem Restaurant in einem Zelt platzieren.
Tina Bartsch-Levin Leiterin Personalvergewaltigung
DATUM: 10. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Vegetarier! Auf Euch habe ich gewartet! Es ist mir scheißegal, ob es Euch nun passt oder nicht: Wir gehen ins Steakhaus!!! Ihr könnt ja, wenn Ihr wollt, bis auf den Mond fliegen, um am 20.12. möglichst weit entfernt vom "Todesgrill", wie Ihr es nennt, sitzen zu können. Labt Euch an der Salatbar und fresst rohe Tomaten! Übrigens: Tomaten haben auch Gefühle, sie schreien wenn man sie aufschneidet, ich habe sie schon schreien hören, ätsch ätsch ätsch! Ich wünsch Euch allen beschissene Weihnachten, besauft Euch und krepiert!!!!!
Die Schlampe aus der dritten Etage.
DATUM: 14. Dezember AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ich kann sicher sagen, dass ich im Namen von uns allen spreche, was die baldigen Genesungswünsche für Frau Bartsch-Levin angeht. Bitte unterstützen Sie mich und schicken Sie reichlich Karten mit Wünschen zur guten Besserung ins Sanatorium. Die Direktion hat inzwischen die Absage unserer Feier am 20.12. beschlossen. Wir geben Ihnen an diesem Nachmittag bezahlte Freizeit.
Josef Benninger Interimsleiter Personalabteilung
Soße: WhatsApp Nachricht von Onkel in Familiengruppe
submitted by Epimetheis to Kopiernudeln [link] [comments]


2019.07.24 16:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘WhatsApp Rushes to Fix Security Flaw Exposed in Hacking of Lawyer’s Phone’

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘WhatsApp Rushes to Fix Security Flaw Exposed in Hacking of Lawyer’s Phone’. (2019Z10777 , ingezonden 29 mei 2019)   Vraag 1   Bent u bekend met het artikel ‘WhatsApp Rushes to Fix Security Flaw Exposed in Hacking of Lawyer’s Phone? 1)   Antwoord vraag 1   Ja.   Vraag 2   Bent u bekend met de hacksoftware van NSO Group? Wat is uw mening over de wenselijkheid van het bestaan van een markt in hacktools die apparaten en software die gebruikt worden door honderden miljoenen mensen, onveilig houden door gevonden onbekende kwetsbaarheden niet te laten dichten, maar open te houden om te kunnen hacken?   Antwoord vraag 2   Ik ben er mee bekend dat de NSO Group software produceert die kan worden gebruikt om geautomatiseerde werken binnen te dringen.   Het is onwenselijk dat apparaten of software die door miljoenen mensen worden gebruikt kwetsbaar zijn. De omvang en complexiteit van software voor maatschappelijk gebruik is fors toegenomen. Veel gebruikte applicaties hebben tegenwoordig tientallen miljoenen regels broncode. Kwetsbaarheden zijn daarom talloos en wijdverbreid. Het beleid van de regering is gericht op een open, vrij en veilig internet en daarmee op vermindering van het aantal onbekende kwetsbaarheden. Uitgangspunt is dat onbekende kwetsbaarheden aan de leverancier of fabrikant worden gemeld. De overheid stimuleert het melden van kwetsbaarheden, onder meer met het beleid voor responsible disclosure. Het is aan de producent om deze kwetsbaarheid te verhelpen door herstel van zijn software aan te bieden door een patch of update en het is vervolgens aan de gebruiker om zijn software te updaten.   De verkoop van binnendringsoftware aan bepaalde partijen, waaronder regimes die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van mensenrechten of internationaal humanitair recht, is onwenselijk. De regering wil bovendien de markt voor onbekende kwetsbaarheden niet bevorderen, dat zou negatieve gevolgen voor de veiligheid van het internet kunnen hebben. Nederland spant zich internationaal in om cybersurveillancegoederen in relatie tot mensenrechtenschendingen onder exportcontrole te brengen. Zie hiervoor mijn antwoord op vraag 5.   Vraag 3   Bent u het ermee eens dat wereldwijd hacksoftware, waaronder hacksoftware gemaakt door NSO Group, gebruikt wordt om dissidenten, journalisten en mensenrechtenactivisten af te luisteren? Wat is uw mening over deze ontwikkeling? Kunt u daarbij ook ingaan op het onderzoek van de Electronic Frontier Foundation en Citizen Lab over het gebruik van hacksoftware van NSO Group in Mexico?   Antwoord vraag 3   Het onderzoek van de Electronic Frontier en Citizen lab schrijft over het gebruik van binnendringsoftware bij het schenden van de mensenrechten van mensenrechtenverdedigers en journalisten. Het kabinet wijst dergelijke schendingen af, ongeacht of hierbij gebruik wordt gemaakt van binnendringsoftware of niet.   Vraag 4   Kunt u uitsluiten dat NSO Group hacksoftware verkoopt aan dubieuze regimes? Kunt u een lijst geven van landen waarvan u zeker weet dat zij hacksoftware hebben gekocht van NSO Group?   Antwoord vraag 4   Ik heb geen inzicht in het klantenbestand van de NSO Group en kan dus geen uitspraken doen over het verkoopbeleid van de NSO Group.   Vraag 5   Aan welke regelgeving omtrent de export van hacksoftware moeten Europese bedrijven die dergelijke software maken voldoen? Bent u van mening dat deze regelgeving voldoende is om misstanden te voorkomen, zoals het misbruik van hacksoftware om dissidenten, journalisten of mensenrechtenactivisten af te luisteren?   Antwoord vraag 5   Bepaalde cybersurveillancegoederen en –technologieën staan ingevolge het potentiele gebruik in civiele of militaire toepassingen onder exportcontrole. Dit geldt ook voor goederen voor het maken en besturen van binnendringsoftware. Verder is de verkoop van technologie voor de ontwikkeling van «intrusion software», software die gebruik maakt van kwetsbaarheden, onderhevig aan exportcontrole op grond van afspraken in het Wassenaar Arrangement. Deze goederen zijn hierdoor opgenomen in de controlelijst van de Europese Dual-use verordening. Een bedrijf dat binnen de EU gevestigd is, is verplicht voor het exporteren van deze goederen en technologie buiten de EU een vergunning aan te vragen. Vergunningen kunnen worden afgewezen indien er zorgen bestaan ten aanzien van het eindgebruik in relatie tot mensenrechtenschendingen. Nederland spant zich internationaal in om aanvullend cybersurveillancegoederen in relatie tot mensenrechtenschendingen onder exportcontrole te brengen. In het Wassenaar Arrangement vergt dit consensus van alle deelnemende landen.   \   Vraag 6   Bent u het ermee eens dat de Nederlandse overheid geen hacksoftware zou moeten kopen die tevens gebruikt wordt door dubieuze regimes of voor het afluisteren van journalisten, dissidenten of mensenrechtenactivisten?   Antwoord vraag 6   Als minister van Justitie en Veiligheid kan ik mij alleen uitlaten over de Nederlandse opsporing. Voor de opsporing van strafbare feiten zijn in het huidige Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ afspraken gemaakt voor de aanschaf van binnendringsoftware. Voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III komt 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarbij zal slechts in een specifieke zaak hacksoftware worden ingekocht door opsporingsdiensten. Leveranciers van dergelijke software worden gescreend door de AIVD en leveren niet aan dubieuze regimes. Het gaat dan om landen die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van mensenrechten of internationaal humanitair recht. Om deze reden voert de politie een toets uit voordat over wordt gegaan tot de aanschaf van binnendringsoftware. In deze toets wordt de leverancier gevraagd niet te hebben geleverd aan landen waartegen vanuit de EU of de VN restrictieve sancties bestaan en wordt gecontroleerd of in het land waar de leverancier is gevestigd een exportcontroleregime bestaat waar mensenrechten een onderdeel is in de beoordeling voor het verstrekken van een exportvergunning.   1) https://www.nytimes.com/2019/05/13/technology/nso-group-whatsapp-spying.html   VERTROUWELIJK  
  Datum: 24 juli 2019   Nr: 2019D31667   Indiener: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.06.21 17:14 removalbot 06-21 15:14 - 'Rechte Akteure in deutschen Sicherheitsbehörden' (self.de) by /u/GrosserBruder_Roland removed from /r/de within 114-124min

'''
Studien über Rassismus in Polizei und Justiz werden von Innenbehörden in der Regel nicht selbst initiiert und es werden keine Statistiken über extrem rechte Vorfälle geführt. In die Öffentlichkeit gelangen diese nur, wenn Bürger*innen oder Medien davon berichten oder sie im Zuge von Gerichtsverfahren ans Licht kommen. Die Kriminalpolizei führt zwar Lagebilder über politisch motivierte Straftaten, diese sind aber nicht nach Berufsgruppen aufgeschlüsselt. Die Bundesregierung kann nur wenige Angaben für die eigenen Behörden machen. So wurden bei der Bundespolizei seit 2016 acht Disziplinarverfahren wegen „Rechtsextremismus-Verdacht“ eingeleitet. Drei Verfahren laufen noch, fünf endeten mit einer Entlassung aus dem Dienst. Wie der Militärische Abschirmdienst (MAD) mitteilte, gerieten 270 Soldaten und Angehörige der Bundeswehr im Jahr 2018 unter „Rechtsextremismus-­Verdacht“. In vier Fällen wurden hier disziplinar- und personalrechtliche Verfahren eingeleitet. Beim Bundeskriminalamt gibt es demnach keine Verfahren. Beim Zoll läuft derzeit noch ein Verfahren aus 2017.

Erstveröffentlicht von Simone Rafael bei Belltower. Ergänzt und redigiert vom AIB.

Eine – sicherlich unvollständige – Auflistung von pressebekannten Vorfällen in den letzten Jahren (Stand März 2019):

März 2019, Sachsen:
Nach Recherchen der „Die Zeit“ möchte der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Carsten Hütter mit seinem neuen Verein Exfeisa (Extremismusfreies Sachsen) gegen „jede Form von Extremismus“ vorgehen als „Pendant“ zur „sehr große(n) Vereinslandschaft gegen rechts“. Sichtbar ist bisher nur ein Vereinsprojekt: die Schülerzeitung „Jugend spricht“ aus Weißwasser in der Lausitz. Kontaktmann für die Schüler der Zeitung ist Sebastian Wippel, AfD-Landtagsabgeordneter und Schatzmeister des Vereins. Neben seinem politischen Amt arbeitet Wippel in Teilzeit als Oberkommissar bei der Polizei. Die nötigen sieben Personen für die Vereinsgründung habe man „im eigenen Umfeld“ gefunden. Darunter Achim Exner, der in der Anfangszeit von PEGIDA im Organisationsteam aktiv war oder Felix Menzel, Redakteur des neurechten Magazins „Blaue Narzisse“.
Februar 2019, Nürnberg, Bayern:
Ein Fackelmarsch von Neonazis von einer Flüchtlingsunterkunft zum ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände wird von zwei Zivilbeamten beobachtet, ein Einschreiten sei aber „taktisch nicht zielführend“ gewesen.
Januar 2019, Schlüchtern, Hessen:
Am 27. Januar werden an der Polizeistation die Flaggen der BRD und des Landes auf dem Kopf stehend gehisst. Dies wird z.T. in „Reichsbürger“-Kreisen praktiziert. Wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie Volksverhetzung ermittelt der Staatsschutz erst, als festgestellt wird, dass es sich bei diesem Datum um den internationalen Gedenktag der Opfer des Holocausts handelte. Die an diesem Tag eingesetzten Beamten wurden an andere Dienststellen versetzt.
Januar 2019, Vogelbergkreis, Hessen:
Im Zuge von Ermittlungen wegen Drohbriefen gegen die Anwältin Seda Başay-Yıldız und eine danach entdeckte extrem rechte Polizist*innen-Chatgruppe kommt es bei zwei hessischen Polizisten zu Hausdurchsuchungen. Bei einem 44–Jährigen finden die Beamten Waffen und Munition und ein „museal eingerichtetes Zimmer mit diversen NS-Devotionalien“, darunter historische SS-Uniformen. Einem zweiten 35-jährigen Polizisten wird vorgeworfen, dem 44-Jährigen Nachrichten mit „mutmaßlich volksverhetzenden Inhalten“ aufs Handy geschickt zu haben. Sie sollen der „Reichsbürger“-Szene nahestehen.
Januar 2019, Frankfurt, Hessen:
Die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız erhält ein zweites Drohschreiben, wieder unterzeichnet mit „NSU 2.0“, wieder mit rassistischen Beschimpfungen und persönlichen Daten, diesmal auch von ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrem Mann.
Januar 2019, Halle, Sachsen-Anhalt:
Im Strafverfahren gegen Neonazis vor dem Landgericht Halle wird bekannt, dass es Ermittlungen gegen einen weiteren hessischen Polizeibeamten wegen Verbindungen zu den Beschuldigten gibt, diese traten als Gruppe „Aryans“ (Arier) auf. Die angeklagte Frau hatte zuvor einen hessischen Polizeibeamten um eine Datenabfrage über ihren Freund und Mitangeklagten gebeten und diese Daten auch bekommen. Gegen den Beamten wird wegen Geheimnisverrats ermittelt. Gegen die „Aryans“ wird wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt.
Dezember 2018, Hessen:
Im Zuge von Ermittlungen wegen Drohbriefen gegen die Anwältin Seda Başay-Yıldız wird eine extrem rechte Chat-Gruppe der Frankfurter Polizei entdeckt: In der Gruppe „Itiot“ wurden mindestens 50 Nazi­parolen, Hitlerbilder, rechte Karikaturen, menschenverachtende Darstellungen von Geflüchteten und Behinderten und entsprechende Videos ausgetauscht. Sieben Beamte und eine Zivilangestellte des 1. Frankfurter Polizeireviers stehen unter Verdacht, Teilnehmende der Gruppe zu sein, und sind vom Dienst suspendiert.
Dezember 2018, Frankfurt, Hessen:
Die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız erhält ein Droh-Fax, dass mit „NSU 2.0“ unterschrieben ist und unter anderem unter Angaben von nicht-öffentlichen persönlichen Daten androht, ihre zweijährige Tochter zu ermorden. Als sie den Fall anzeigt, führt die Spur der Ermittlungen zu einem Computer im Polizeipräsidium Frankfurt, über den ohne Grund die persönlichen Daten der Anwältin abgefragt wurden, die die anonymen Briefschreiber offenbar kannten. Zugang zum Computer hatten fünf Beamt*innen, deren Büros und Handys daraufhin durchsucht werden. Der Innenminister von Hessen möchte im Dezember 2018 nicht von einem Netzwerk sprechen, und auch nicht darüber, dass es interne Ermittlungen offenbar seit einem halben Jahr gibt.
Dezember 2018, Berlin:
Ende 2017 bekamen 42 Menschen, die der linken Berliner Szene zugeschrieben wurden, anonyme Drohbriefe: Ihre persönlichen Daten – teilweise aus polizeilichen Ermittlungen gegen die linke Szene stammend, mit Fotos aus Ermittlungen und Beständen des Landeseinwohneramtes – sollten an rechte Strukturen weitergegeben werden. Absender der Briefe: Das „Zentrum für politische Korrektheit“, wohl in Anlehnung an das oft gegen die extreme Rechte aktive „Zentrum für politische Schönheit“. Ermittlungen ergaben Ende 2018: Absender war der Berliner Polizeibeamte Sebastian K. Er erhielt einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Berliner Datenschutzgesetz und musste 3.500 Euro zahlen, gilt damit weiterhin als nicht vorbestraft.
November 2018:
Die „tageszeitung“ (taz) berichtet über ein Netzwerk von Soldaten und Rechten rund um den KSK-Soldaten André Schmitt (Pseudonym „Hannibal“), in dem sich Mitglieder der Spezialeinheiten der Bundeswehr und Polizeikräfte vernetzt haben, um u.a. auch Mord- und Putschpläne für den „Krisenfall“ in Deutschland zu verabreden. „Hannibal“ – und andere Chat-Mitglieder – sind auch im sogenannten Uniter-Netzwerk aktiv. Uniter ist ein Verein mit rund 1.000 Mitgliedern, der formell ein Unterstützungsverband für KSK-Kämpfer ist, aber inzwischen etwa auch Beamte aus SEK-Einheiten der Polizei aufnimmt. André Schmitt hat ihn mitgegründet. Der Verein soll bei Treffen zur Vorbereitung auf „Tag X“ geholfen haben, bei denen es u.a. zu „Übungsschießen“ kam.
November 2018, Leipzig, Sachsen:
Ein Polizeischüler aus Köln bricht seine Ausbildung bei der Polizei Sachsen ab und beschuldigt seine Mitschüler der Polizeifachschule Leipzig, in einer internen Chatgruppe rassistische Sprüche zu posten. Er kann den Rassismus, der an der Polizeischule als „normal“ gilt, und zwar bei Azubis wie bei Ausbildern, nicht mehr ertragen und macht öffentlich: „Zum Beispiel hat nach der Silvesternacht in Köln 2016 ein Mitschüler in unsere WhatsApp Gruppe des Jahrgangs geschrieben: ‘Wir sind aus Cottbus, Und nicht aus Ghana, Wir hassen alle Afrikaner.’"
August 2018, Dresden, Sachsen:
Der Dresdener Justizvollzugsbeamte Daniel Zabel fotografiert den Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Täter, der den Chemnitzer Daniel H. getötet haben soll – und leitet ihn an rechte Netzwerke weiter, wo er zur Mobilisierung einer rechter Großdemonstrationen in Chemnitz dient. Er wird vom Dienst suspendiert und es laufen Ermittlungen wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen. Zabel soll mittlerweile in die AfD eingetreten sein und in Dresden als AfD-Wahlkandidat antreten.
August 2018, Trier, Rheinland-Pfalz:
In Rheinland-Pfalz wird ein Polizeibeamter entlassen, der sich mit dem „Reichsbürgerspektrum“ identifiziert. So habe er seinen Vorgesetzten als „Polizeivorstand und Bandenführer“ bezeichnet und das Verwaltungsgericht als „Schiedsgericht“ abgelehnt.
August 2018, Dresden, Sachsen:
Der „Hutbürger“ Maik G. wird zu einer viralen Berühmtheit, als er auf dem Weg zu einer PEGIDA-Demonstration in Dresden einen Journalisten daran hindern will, ihn zu filmen – auch er arbeitet(e) bei der Polizei, er ist Mitarbeiter des LKA Sachsen. Er bleibt im Staatsdienst, aber nicht bei der Polizei.
Juli 2018, Berlin:
Ein Anti-Terror-Ermittler der Berliner Polizei steht im Verdacht, mit seinem Dienstvorgesetzten im Szene-Jargon von Rechten und Neonazis kommuniziert zu haben. Laut einem polizeiinternen Vermerk, der dem ARD-Magazin Kontraste, der Berliner Morgenpost und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) vorliegt, forderte der LKA-Beamte Michael W. in einer SMS an seinen Vorgesetzten, sich von „Merkel & Co und ihren scheiß Gut-Menschen“ fernzuhalten. In einer weiteren SMS nutzte er als Abschiedsgruß die Ziffernkombination „88“. Im Jargon von Neonazis ein Code für „Heil Hitler“. Beide Staatsschützer arbeiteten für das Kommissariat, das für die Überwachung des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri zuständig war. Der Oberkommissar erhält einen Verweis.
Juni 2018, Berlin:
Im Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zum Fall Anis Amri und der Aufklärung des Anschlags auf dem Breitscheidplatz entsteht nach der Vernehmung eines LKA Beamten der Eindruck, dass ein Observationsteam für Anis Amri zugunsten der Überwachung der linken Szenekneipe „Kadterschmiede“ in der Rigaer Straße im Sommer 2016 abgezogen wurde. Amri sei ab 15. Juni 2016 nicht mehr beobachtet worden, weil die Rigaer Straße 94 dann Priorität gehabt habe. Dort war die Kadterschmiede am 22. Juni 2016 geräumt worden, was rechtswidrig war, wie später gerichtlich festgestellt wurde. Ex-Innensenator, Frank Henkel (CDU), wollte mit dem Vorgehen ein klares Zeichen setzen – drei Monate vor der Abgeordnetenhauswahl.
Sommer 2018, Heilbronn, Baden-Württemberg:
Justizbeamte schleusen gegen Bezahlung Handys und Drogen in das Gefängnis in Heilbronn. Im Zuge der Polizei-Ermittlungen fallen weitere Staatsbedienstete auf. Auf den Handys der Vollzugsbeamten finden sich in einer WhatsApp-Chatgruppe Hitler-Bilder, Hakenkreuze und Witze über den Mord an Juden in deutschen Konzentrationslagern. Die Justizbeamten waren nicht die einzigen, die diese Propaganda verbreiteten. In der Chatgruppe tauschten sich über ein Jahr lang mehrere Mitarbeitende des Heilbronner Gefängnisses aus.
August 2018, Aachen, NRW:
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Entfernung von Polizeihauptkommissar Wolfgang Palm aus dem Dienst: Dieser war Chef des Aachener Kreisverbands und Vizevorsitzende des Landesverbands der rechten „Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen“ (PRO NRW). Seine aktive Mitgliedschaft in der Partei begründe den Verdacht eines Verstoßes gegen die ihm obliegende politische Treuepflicht, denn die Zielrichtung der Partei sei mit dem Grundrecht auf Achtung der Menschenwürde unvereinbar. Im Mai 2012 wurde der Beamte suspendiert. Das Urteil des VG Düsseldorf im Hauptsacheverfahren wurde vom OVG Münster 2017 sowie vom BVerwG 2018 bestätigt.
März 2018, Thüringen:
Der Thüringer Polizeibeamte Torsten Czuppon (zeitweilig stellvertretende Sprecher des AfD-Kreisverbandes Kyffhäuserkreis-Sömmerda-Weimarer Land) trägt bei einem Lehrgang ein T-Shirt der bei Rechten beliebten Marke “Thor Steinar”. Der Lehrgang hatte bereits 2017 stattgefunden, das Motiv “Save the white Continent” fiel jedoch erst auf, als ein Foto der Veranstaltung in der Zeitschrift “Polizei in Thüringen” landete. Bereits Anfang Dezember 2017 fiel er beim Bundesparteitag der AfD in Hannover auf, weil er dort als Delegierter ebenfalls ein „Thor Steinar“ T-Shirt trug.
November 2017, Berlin:
Das Bundesverwaltungsgericht entschied: Der frühere Berliner Polizist Andreas T. wird aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Der Mann trägt u.a. die Noten des Horst-Wessel-Liedes als Tätowierung, zeigte den Hitlergruß und bewahrte in seiner Wohnung Nazi-Devotionalien auf. Er soll sich zeitweilig in den Kreisen der Berliner Hammerskins bewegt haben. (Vgl. AIB Nr. 117)
September 2017, Wurzen, Sachsen:
Ein Mitarbeiter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Sachsen hatte bei einer Demonstration gegen Rassismus an seiner Uniform gut sichtbar einen Aufnäher befestigt, auf dem einer der zwei Raben Odins abgebildet ist. Das Symbol stammt aus der nordischen Mythologie und wird auch von der rechten Szene genutzt. Generell ist es Beamten untersagt, private Abzeichen oder Symbole an der Uniform zu befestigen oder zu tragen.
August 2017, Mecklenburg-Vorpommern:
Es kommt zu Razzien in mehreren Wohn-, Arbeits-, und Geschäftsräumen in Mecklenburg-Vorpommern wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren Gewalttat. Ein Netzwerk namens „Nordkreuz“ soll vor allem unter der Leitung von zwei Männern geplant haben, im von ihnen erwarteten „Krisenfall“, Personen aus dem linken politischen Spektrum gefangen zu nehmen und umzubringen – was sie in Chats ausführlich besprachen. Hauptverdächtig sind ein Rechtsanwalt, ehemaliger Kommunalpolitiker und Sportschütze, Jan Hendrik Hammer, sowie ein Polizist, der LKA-Beamte Marco G., der in der Polizeiinspektion Ludwigslust arbeitet.
Oktober 2016: Georgensgmünd, Mittelfranken:
Im Oktober 2016 erschießt der „Reichsbürger“ Wolfgang Plan einen Polizeibeamten. Während der Ermittlungen offenbaren sich Kontakte zu zwei Polizisten, die in privater Verbindung zum Schützen standen und ihn vor der Razzia, bei der seine Waffen konfisziert werden sollten, gewarnt haben sollen. Ein Oberkommissar aus Fürth soll Dienstrechner angezapft und Informationen über den „Reichsbürger“ und die Ermittlungen gesammelt haben.
Mai 2016, Leipzig, Sachsen:
Im Mai 2016 wird bekannt, dass mindestens der Leipziger Polizist Fernando V. in intensivem Kontakt zur extrem rechten Szene steht. Der Mann soll sich über WhatsApp mit einem, vermutlich befreundeten, Neonazi ausgetauscht haben – auch über geheime Einsatzpläne. Außerdem sympathisiert er mit der rechten Gruppierung LEGIDA. Der Bereitschaftspolizist Fernando V. wurde daraufhin an die Polizeifachschule Leipzig als Fachlehrer versetzt. Ein zweiter Beamter steht zur selben Zeit wegen rechter Kommentare auf Facebook in der Kritik, ein dritter wegen Sympathiebekundungen zur Dresdner PEGIDA.
März 2016, Mecklenburg-Vorpommern:
Das zeitweilige AfD-Kreisvorstandsmitglied Ulf-Theodor C. wurde in Schwerin wegen gefährlicher Körperverletzung zu 7.700 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte im Mai 2014 zwei junge Männer bei einem AfD-Stand in der Schweriner Innenstadt mit Reizgas besprüht, die als Zeichen des spontanen Protests gegen die AfD Konfetti geworfen hatten. Ulf C. soll laut Medienberichten schon zwei Tage vor der Pfefferspray-Aktion zwei Demonstranten von der Grünen Jugend ein Protest-Plakat weggerissen haben. Vertreten wurde Ulf C. durch den in der rechten Szene "beliebten" Anwalt Thomas Penneke aus Rostock. Ulf C. war zur Tatzeit in Mecklenburg als leitender Beamter in der Landespolizei tätig. Möglicherweise wollte Ulf C. mit einem direkt daran anschließenden Nachkauf eines Pfefferspray in einem nahegelegenem Tiergeschäft sogar vertuschen, dass er gegen die Konfetti-Werfer ein Reizgas aus Polizeibeständen benutzt hatte. Das konnte vom Gericht aber nicht abschließend aufgeklärt werden. Nach dem Reizgas-Angriff wurde Ulf C. vom Polizeipräsidium Rostock an eine polizeinahe Fachhochschule in Güstrow versetzt. Dort wurde er zeitweilig als Dozent für „Einsatzlehre“ in der Polizeiausbildung geführt. Der Kriminaldirektor Ulf C. war immerhin laut Medienberichten auch an den Vorbereitungen für den G8-Gipfel 2007 beteiligt gewesen.

Januar 2016, Leipzig, Sachsen:
Bei einer Polizeikontrolle eines Fahrzeugs vermeintlicher linker Aktivist*innen ziehen die Beamten zur Gefahrenabwehr u.a. Pfefferspray und Funkgeräte ein. Ein Foto von den vor Ort aufgereihten Gegenständen sowie ein Foto eines Computerbildschirms, der den polizeilichen Vorgangsbericht zeigt, wurde später vom Twitter Account der NPD Leipzig sowie dem Leipziger PEGIDA-Ableger LEGIDA veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft Leipzig führte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Polizeibeamte wegen des Vorwurfs des „Verletzens von Dienstgeheimnissen“. Das Foto des Vorgangs wurde offenbar von einem Dienstcomputer abfotografiert und enthielt auch Namen und Geburtsdaten einiger kontrollierter Personen. Trotz der Bemühungen der Staatsanwaltschaft, Durchsuchungsbeschlüsse gegen die beiden Beamten zu erlangen, lehnte das Gericht derlei Maßnahmen ab, sodass das Ver­fahren im September 2017 wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt wurde.
Oktober 2015, Brandenburg:
Der Brandenburger Polizist Norman Wollenzien (zeitweilig stellvertretender Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Havelland) läuft beim Brandenburger PEGIDA-Ableger BRAMM mit Rechten und Neonazis mit, auf seinem selbstgemalten Plakat steht: „Antirassismus, weltoffen, bunt, Vielfalt sind Kennwörter für weißen Genozid“ und „Europa den Europäern“. Auf seinem Auto waren Aufkleber von der „Identitären Bewegung“ und von der „Euro­päischen Aktion“ befestigt. (Vgl. AIB 109)
September 2015, Uckermark, Brandenburg:
Die internen Untersuchungen zu „rechtsextremen Tendenzen bei der brandenburgischen Polizei“ haben Konsequenzen für die Karrieren leitender Beamter. Der Chef der Polizeiinspektion Uckermark darf seine Dienstzeit nicht verlängern und muss in den Ruhestand gehen. Zwei weitere Spitzenbeamte sind vorübergehend in andere Bereiche versetzt worden. Zwangsbeurlaubt wurde eine 37-jährige Polizistin mit engen Verstrickungen in die Neonazi-Szene.
November 2015, Radebeul, Sachsen:
Die frühere PEGIDA-Aktivistin Kathrin Oertel hat im November 2015 in Radebeul mit ihrem Ex-Mann Frank O. vor einer Flüchtlingsunterkunft gegen den Einzug von Flüchtlingen protestiert. Dieser arbeitet beim Landeskriminalamt Sachsen in der Spezialabteilung für „extremistischen Islamismus“. (Vgl. AIB Nr. 109)
November 2015, Gotha, Thüringen:
Die „Antifaschistische Gruppe Südthüringen“ (AGST) veröffentlichte Ende November 2015 das Foto eines eingesetzten Bereitschaftspolizisten bei einer Neonazidemonstration am 28. November 2015 in Gotha, zu der das „Bündnis Zukunft Landkreis Gotha“ aufgerufen hatte. Auf dessen Schlagstock waren die Reste eines regional bekannten rassistischen Aufklebers mit den Worten: „Bitte flüchten Sie weiter! Hier gibt es nichts zu wohnen! Refugees not welcome!“ zu erkennen. Dieser Aufkleber kommt den Recherchen der Antifa-Gruppe nach aus dem Sortiment von „Druck 18“, einem vom Neonazi-Funktionär Tommy Frenck betriebenen Onlineversand.
Februar 2015, Dresden, Sachsen:
PEGIDA-Gründer Lutz Bachmann veröffentlicht 2015 auf Facebook mehrere Screenshots, die Dokumente zu aktuellen Ermittlungsfällen in Dresden zeigen. Bachmann behauptet, er erhalte regelmäßig Akten der Polizei.
September 2015, Potsdam, Brandenburg:
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Klage eines brandenburgischen LKA-Beam­ten ab. Am 18. November 2006 hatten Zivilbeamte den Kriminalkommissar als Teilnehmer eines Neonaziaufmarsches in Seelow erkannt, später wurde auch seine Teilnahme am „Heldengedenken“ in Halbe 2005 sowie bei ähnlichen Veranstaltungen bekannt. 2007 endete das Disziplinarverfahren mit einem „Verweis“. Zur Begründung hieß es: Die Teilnahme an den Veranstaltungen sei in besonderem Maße geeignet, die Achtung und das Vertrauen in einer für das Ansehen des Berufsbeamtentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. Denn damit entstehe der Eindruck, Polizeibeamte suchten eine Nähe zur rechtsextremen Szene oder sympathisierten mit ihr. Hiergegen klagte der Beamte in erster Instanz vor dem VG Potsdam 2011 mit Erfolg, in zweiter vor dem OVG Brandenburg und dritter Instanz vor dem BVerwG 2015 erfolglos. (vgl. AIB Nr. 75 und Nr. 109)
Mai 2014, Fürth, Bayern:
Die bayerische Bereitschaftspolizei hat ein internes Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppe von Polizisten eingeleitet, nachdem beim Relegationsspiel zwischen Fürth und dem HSV auf einer Polizeikiste Aufkleber mit extrem rechten Botschaften entdeckt worden waren. Zu lesen ist etwa der Spruch „Anti-Antifa organisieren. Den Feind erkennen. Den Feind benennen“. Ins Visier der internen Ermittler ist eine Gruppe der Würzburger Bereitschaftspolizei geraten, dem Vernehmen nach handelt es sich um bis zu zehn Polizisten. Schließlich bekennt sich ein 25- jähriger Beamter des USK dazu, die Aufkleber geklebt zu haben. Konsequenz: Er wird nicht mehr in Einsatzeinheiten etwa bei Fußballspielen oder Demonstrationen eingesetzt.

[Danke für diese und weitere Ausarbeitungen. Support AIB]1
'''
Rechte Akteure in deutschen Sicherheitsbehörden
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: GrosserBruder_Roland
1: **w.*nt*fainfoblat*.d*/aus*a*e*a*b-122
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]


2019.06.21 15:10 GrosserBruder_Roland Rechte Akteure in deutschen Sicherheitsbehörden

Studien über Rassismus in Polizei und Justiz werden von Innenbehörden in der Regel nicht selbst initiiert und es werden keine Statistiken über extrem rechte Vorfälle geführt. In die Öffentlichkeit gelangen diese nur, wenn Bürger*innen oder Medien davon berichten oder sie im Zuge von Gerichtsverfahren ans Licht kommen. Die Kriminalpolizei führt zwar Lagebilder über politisch motivierte Straftaten, diese sind aber nicht nach Berufsgruppen aufgeschlüsselt. Die Bundesregierung kann nur wenige Angaben für die eigenen Behörden machen. So wurden bei der Bundespolizei seit 2016 acht Disziplinarverfahren wegen „Rechtsextremismus-Verdacht“ eingeleitet. Drei Verfahren laufen noch, fünf endeten mit einer Entlassung aus dem Dienst. Wie der Militärische Abschirmdienst (MAD) mitteilte, gerieten 270 Soldaten und Angehörige der Bundeswehr im Jahr 2018 unter „Rechtsextremismus-­Verdacht“. In vier Fällen wurden hier disziplinar- und personalrechtliche Verfahren eingeleitet. Beim Bundeskriminalamt gibt es demnach keine Verfahren. Beim Zoll läuft derzeit noch ein Verfahren aus 2017.

Erstveröffentlicht von Simone Rafael bei Belltower. Ergänzt und redigiert vom AIB.

Eine – sicherlich unvollständige – Auflistung von pressebekannten Vorfällen in den letzten Jahren (Stand März 2019):

März 2019, Sachsen:
Nach Recherchen der „Die Zeit“ möchte der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Carsten Hütter mit seinem neuen Verein Exfeisa (Extremismusfreies Sachsen) gegen „jede Form von Extremismus“ vorgehen als „Pendant“ zur „sehr große(n) Vereinslandschaft gegen rechts“. Sichtbar ist bisher nur ein Vereinsprojekt: die Schülerzeitung „Jugend spricht“ aus Weißwasser in der Lausitz. Kontaktmann für die Schüler der Zeitung ist Sebastian Wippel, AfD-Landtagsabgeordneter und Schatzmeister des Vereins. Neben seinem politischen Amt arbeitet Wippel in Teilzeit als Oberkommissar bei der Polizei. Die nötigen sieben Personen für die Vereinsgründung habe man „im eigenen Umfeld“ gefunden. Darunter Achim Exner, der in der Anfangszeit von PEGIDA im Organisationsteam aktiv war oder Felix Menzel, Redakteur des neurechten Magazins „Blaue Narzisse“.
Februar 2019, Nürnberg, Bayern:
Ein Fackelmarsch von Neonazis von einer Flüchtlingsunterkunft zum ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände wird von zwei Zivilbeamten beobachtet, ein Einschreiten sei aber „taktisch nicht zielführend“ gewesen.
Januar 2019, Schlüchtern, Hessen:
Am 27. Januar werden an der Polizeistation die Flaggen der BRD und des Landes auf dem Kopf stehend gehisst. Dies wird z.T. in „Reichsbürger“-Kreisen praktiziert. Wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie Volksverhetzung ermittelt der Staatsschutz erst, als festgestellt wird, dass es sich bei diesem Datum um den internationalen Gedenktag der Opfer des Holocausts handelte. Die an diesem Tag eingesetzten Beamten wurden an andere Dienststellen versetzt.
Januar 2019, Vogelbergkreis, Hessen:
Im Zuge von Ermittlungen wegen Drohbriefen gegen die Anwältin Seda Başay-Yıldız und eine danach entdeckte extrem rechte Polizist*innen-Chatgruppe kommt es bei zwei hessischen Polizisten zu Hausdurchsuchungen. Bei einem 44–Jährigen finden die Beamten Waffen und Munition und ein „museal eingerichtetes Zimmer mit diversen NS-Devotionalien“, darunter historische SS-Uniformen. Einem zweiten 35-jährigen Polizisten wird vorgeworfen, dem 44-Jährigen Nachrichten mit „mutmaßlich volksverhetzenden Inhalten“ aufs Handy geschickt zu haben. Sie sollen der „Reichsbürger“-Szene nahestehen.
Januar 2019, Frankfurt, Hessen:
Die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız erhält ein zweites Drohschreiben, wieder unterzeichnet mit „NSU 2.0“, wieder mit rassistischen Beschimpfungen und persönlichen Daten, diesmal auch von ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrem Mann.
Januar 2019, Halle, Sachsen-Anhalt:
Im Strafverfahren gegen Neonazis vor dem Landgericht Halle wird bekannt, dass es Ermittlungen gegen einen weiteren hessischen Polizeibeamten wegen Verbindungen zu den Beschuldigten gibt, diese traten als Gruppe „Aryans“ (Arier) auf. Die angeklagte Frau hatte zuvor einen hessischen Polizeibeamten um eine Datenabfrage über ihren Freund und Mitangeklagten gebeten und diese Daten auch bekommen. Gegen den Beamten wird wegen Geheimnisverrats ermittelt. Gegen die „Aryans“ wird wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt.
Dezember 2018, Hessen:
Im Zuge von Ermittlungen wegen Drohbriefen gegen die Anwältin Seda Başay-Yıldız wird eine extrem rechte Chat-Gruppe der Frankfurter Polizei entdeckt: In der Gruppe „Itiot“ wurden mindestens 50 Nazi­parolen, Hitlerbilder, rechte Karikaturen, menschenverachtende Darstellungen von Geflüchteten und Behinderten und entsprechende Videos ausgetauscht. Sieben Beamte und eine Zivilangestellte des 1. Frankfurter Polizeireviers stehen unter Verdacht, Teilnehmende der Gruppe zu sein, und sind vom Dienst suspendiert.
Dezember 2018, Frankfurt, Hessen:
Die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız erhält ein Droh-Fax, dass mit „NSU 2.0“ unterschrieben ist und unter anderem unter Angaben von nicht-öffentlichen persönlichen Daten androht, ihre zweijährige Tochter zu ermorden. Als sie den Fall anzeigt, führt die Spur der Ermittlungen zu einem Computer im Polizeipräsidium Frankfurt, über den ohne Grund die persönlichen Daten der Anwältin abgefragt wurden, die die anonymen Briefschreiber offenbar kannten. Zugang zum Computer hatten fünf Beamt*innen, deren Büros und Handys daraufhin durchsucht werden. Der Innenminister von Hessen möchte im Dezember 2018 nicht von einem Netzwerk sprechen, und auch nicht darüber, dass es interne Ermittlungen offenbar seit einem halben Jahr gibt.
Dezember 2018, Berlin:
Ende 2017 bekamen 42 Menschen, die der linken Berliner Szene zugeschrieben wurden, anonyme Drohbriefe: Ihre persönlichen Daten – teilweise aus polizeilichen Ermittlungen gegen die linke Szene stammend, mit Fotos aus Ermittlungen und Beständen des Landeseinwohneramtes – sollten an rechte Strukturen weitergegeben werden. Absender der Briefe: Das „Zentrum für politische Korrektheit“, wohl in Anlehnung an das oft gegen die extreme Rechte aktive „Zentrum für politische Schönheit“. Ermittlungen ergaben Ende 2018: Absender war der Berliner Polizeibeamte Sebastian K. Er erhielt einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Berliner Datenschutzgesetz und musste 3.500 Euro zahlen, gilt damit weiterhin als nicht vorbestraft.
November 2018:
Die „tageszeitung“ (taz) berichtet über ein Netzwerk von Soldaten und Rechten rund um den KSK-Soldaten André Schmitt (Pseudonym „Hannibal“), in dem sich Mitglieder der Spezialeinheiten der Bundeswehr und Polizeikräfte vernetzt haben, um u.a. auch Mord- und Putschpläne für den „Krisenfall“ in Deutschland zu verabreden. „Hannibal“ – und andere Chat-Mitglieder – sind auch im sogenannten Uniter-Netzwerk aktiv. Uniter ist ein Verein mit rund 1.000 Mitgliedern, der formell ein Unterstützungsverband für KSK-Kämpfer ist, aber inzwischen etwa auch Beamte aus SEK-Einheiten der Polizei aufnimmt. André Schmitt hat ihn mitgegründet. Der Verein soll bei Treffen zur Vorbereitung auf „Tag X“ geholfen haben, bei denen es u.a. zu „Übungsschießen“ kam.
November 2018, Leipzig, Sachsen:
Ein Polizeischüler aus Köln bricht seine Ausbildung bei der Polizei Sachsen ab und beschuldigt seine Mitschüler der Polizeifachschule Leipzig, in einer internen Chatgruppe rassistische Sprüche zu posten. Er kann den Rassismus, der an der Polizeischule als „normal“ gilt, und zwar bei Azubis wie bei Ausbildern, nicht mehr ertragen und macht öffentlich: „Zum Beispiel hat nach der Silvesternacht in Köln 2016 ein Mitschüler in unsere WhatsApp Gruppe des Jahrgangs geschrieben: ‘Wir sind aus Cottbus, Und nicht aus Ghana, Wir hassen alle Afrikaner.’"
August 2018, Dresden, Sachsen:
Der Dresdener Justizvollzugsbeamte Daniel Zabel fotografiert den Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Täter, der den Chemnitzer Daniel H. getötet haben soll – und leitet ihn an rechte Netzwerke weiter, wo er zur Mobilisierung einer rechter Großdemonstrationen in Chemnitz dient. Er wird vom Dienst suspendiert und es laufen Ermittlungen wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen. Zabel soll mittlerweile in die AfD eingetreten sein und in Dresden als AfD-Wahlkandidat antreten.
August 2018, Trier, Rheinland-Pfalz:
In Rheinland-Pfalz wird ein Polizeibeamter entlassen, der sich mit dem „Reichsbürgerspektrum“ identifiziert. So habe er seinen Vorgesetzten als „Polizeivorstand und Bandenführer“ bezeichnet und das Verwaltungsgericht als „Schiedsgericht“ abgelehnt.
August 2018, Dresden, Sachsen:
Der „Hutbürger“ Maik G. wird zu einer viralen Berühmtheit, als er auf dem Weg zu einer PEGIDA-Demonstration in Dresden einen Journalisten daran hindern will, ihn zu filmen – auch er arbeitet(e) bei der Polizei, er ist Mitarbeiter des LKA Sachsen. Er bleibt im Staatsdienst, aber nicht bei der Polizei.
Juli 2018, Berlin:
Ein Anti-Terror-Ermittler der Berliner Polizei steht im Verdacht, mit seinem Dienstvorgesetzten im Szene-Jargon von Rechten und Neonazis kommuniziert zu haben. Laut einem polizeiinternen Vermerk, der dem ARD-Magazin Kontraste, der Berliner Morgenpost und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) vorliegt, forderte der LKA-Beamte Michael W. in einer SMS an seinen Vorgesetzten, sich von „Merkel & Co und ihren scheiß Gut-Menschen“ fernzuhalten. In einer weiteren SMS nutzte er als Abschiedsgruß die Ziffernkombination „88“. Im Jargon von Neonazis ein Code für „Heil Hitler“. Beide Staatsschützer arbeiteten für das Kommissariat, das für die Überwachung des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri zuständig war. Der Oberkommissar erhält einen Verweis.
Juni 2018, Berlin:
Im Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zum Fall Anis Amri und der Aufklärung des Anschlags auf dem Breitscheidplatz entsteht nach der Vernehmung eines LKA Beamten der Eindruck, dass ein Observationsteam für Anis Amri zugunsten der Überwachung der linken Szenekneipe „Kadterschmiede“ in der Rigaer Straße im Sommer 2016 abgezogen wurde. Amri sei ab 15. Juni 2016 nicht mehr beobachtet worden, weil die Rigaer Straße 94 dann Priorität gehabt habe. Dort war die Kadterschmiede am 22. Juni 2016 geräumt worden, was rechtswidrig war, wie später gerichtlich festgestellt wurde. Ex-Innensenator, Frank Henkel (CDU), wollte mit dem Vorgehen ein klares Zeichen setzen – drei Monate vor der Abgeordnetenhauswahl.
Sommer 2018, Heilbronn, Baden-Württemberg:
Justizbeamte schleusen gegen Bezahlung Handys und Drogen in das Gefängnis in Heilbronn. Im Zuge der Polizei-Ermittlungen fallen weitere Staatsbedienstete auf. Auf den Handys der Vollzugsbeamten finden sich in einer WhatsApp-Chatgruppe Hitler-Bilder, Hakenkreuze und Witze über den Mord an Juden in deutschen Konzentrationslagern. Die Justizbeamten waren nicht die einzigen, die diese Propaganda verbreiteten. In der Chatgruppe tauschten sich über ein Jahr lang mehrere Mitarbeitende des Heilbronner Gefängnisses aus.
August 2018, Aachen, NRW:
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Entfernung von Polizeihauptkommissar Wolfgang Palm aus dem Dienst: Dieser war Chef des Aachener Kreisverbands und Vizevorsitzende des Landesverbands der rechten „Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen“ (PRO NRW). Seine aktive Mitgliedschaft in der Partei begründe den Verdacht eines Verstoßes gegen die ihm obliegende politische Treuepflicht, denn die Zielrichtung der Partei sei mit dem Grundrecht auf Achtung der Menschenwürde unvereinbar. Im Mai 2012 wurde der Beamte suspendiert. Das Urteil des VG Düsseldorf im Hauptsacheverfahren wurde vom OVG Münster 2017 sowie vom BVerwG 2018 bestätigt.
März 2018, Thüringen:
Der Thüringer Polizeibeamte Torsten Czuppon (zeitweilig stellvertretende Sprecher des AfD-Kreisverbandes Kyffhäuserkreis-Sömmerda-Weimarer Land) trägt bei einem Lehrgang ein T-Shirt der bei Rechten beliebten Marke “Thor Steinar”. Der Lehrgang hatte bereits 2017 stattgefunden, das Motiv “Save the white Continent” fiel jedoch erst auf, als ein Foto der Veranstaltung in der Zeitschrift “Polizei in Thüringen” landete. Bereits Anfang Dezember 2017 fiel er beim Bundesparteitag der AfD in Hannover auf, weil er dort als Delegierter ebenfalls ein „Thor Steinar“ T-Shirt trug.
November 2017, Berlin:
Das Bundesverwaltungsgericht entschied: Der frühere Berliner Polizist Andreas T. wird aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Der Mann trägt u.a. die Noten des Horst-Wessel-Liedes als Tätowierung, zeigte den Hitlergruß und bewahrte in seiner Wohnung Nazi-Devotionalien auf. Er soll sich zeitweilig in den Kreisen der Berliner Hammerskins bewegt haben. (Vgl. AIB Nr. 117)
September 2017, Wurzen, Sachsen:
Ein Mitarbeiter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Sachsen hatte bei einer Demonstration gegen Rassismus an seiner Uniform gut sichtbar einen Aufnäher befestigt, auf dem einer der zwei Raben Odins abgebildet ist. Das Symbol stammt aus der nordischen Mythologie und wird auch von der rechten Szene genutzt. Generell ist es Beamten untersagt, private Abzeichen oder Symbole an der Uniform zu befestigen oder zu tragen.
August 2017, Mecklenburg-Vorpommern:
Es kommt zu Razzien in mehreren Wohn-, Arbeits-, und Geschäftsräumen in Mecklenburg-Vorpommern wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren Gewalttat. Ein Netzwerk namens „Nordkreuz“ soll vor allem unter der Leitung von zwei Männern geplant haben, im von ihnen erwarteten „Krisenfall“, Personen aus dem linken politischen Spektrum gefangen zu nehmen und umzubringen – was sie in Chats ausführlich besprachen. Hauptverdächtig sind ein Rechtsanwalt, ehemaliger Kommunalpolitiker und Sportschütze, Jan Hendrik Hammer, sowie ein Polizist, der LKA-Beamte Marco G., der in der Polizeiinspektion Ludwigslust arbeitet.
Oktober 2016: Georgensgmünd, Mittelfranken:
Im Oktober 2016 erschießt der „Reichsbürger“ Wolfgang Plan einen Polizeibeamten. Während der Ermittlungen offenbaren sich Kontakte zu zwei Polizisten, die in privater Verbindung zum Schützen standen und ihn vor der Razzia, bei der seine Waffen konfisziert werden sollten, gewarnt haben sollen. Ein Oberkommissar aus Fürth soll Dienstrechner angezapft und Informationen über den „Reichsbürger“ und die Ermittlungen gesammelt haben.
Mai 2016, Leipzig, Sachsen:
Im Mai 2016 wird bekannt, dass mindestens der Leipziger Polizist Fernando V. in intensivem Kontakt zur extrem rechten Szene steht. Der Mann soll sich über WhatsApp mit einem, vermutlich befreundeten, Neonazi ausgetauscht haben – auch über geheime Einsatzpläne. Außerdem sympathisiert er mit der rechten Gruppierung LEGIDA. Der Bereitschaftspolizist Fernando V. wurde daraufhin an die Polizeifachschule Leipzig als Fachlehrer versetzt. Ein zweiter Beamter steht zur selben Zeit wegen rechter Kommentare auf Facebook in der Kritik, ein dritter wegen Sympathiebekundungen zur Dresdner PEGIDA.
März 2016, Mecklenburg-Vorpommern:
Das zeitweilige AfD-Kreisvorstandsmitglied Ulf-Theodor C. wurde in Schwerin wegen gefährlicher Körperverletzung zu 7.700 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte im Mai 2014 zwei junge Männer bei einem AfD-Stand in der Schweriner Innenstadt mit Reizgas besprüht, die als Zeichen des spontanen Protests gegen die AfD Konfetti geworfen hatten. Ulf C. soll laut Medienberichten schon zwei Tage vor der Pfefferspray-Aktion zwei Demonstranten von der Grünen Jugend ein Protest-Plakat weggerissen haben. Vertreten wurde Ulf C. durch den in der rechten Szene "beliebten" Anwalt Thomas Penneke aus Rostock. Ulf C. war zur Tatzeit in Mecklenburg als leitender Beamter in der Landespolizei tätig. Möglicherweise wollte Ulf C. mit einem direkt daran anschließenden Nachkauf eines Pfefferspray in einem nahegelegenem Tiergeschäft sogar vertuschen, dass er gegen die Konfetti-Werfer ein Reizgas aus Polizeibeständen benutzt hatte. Das konnte vom Gericht aber nicht abschließend aufgeklärt werden. Nach dem Reizgas-Angriff wurde Ulf C. vom Polizeipräsidium Rostock an eine polizeinahe Fachhochschule in Güstrow versetzt. Dort wurde er zeitweilig als Dozent für „Einsatzlehre“ in der Polizeiausbildung geführt. Der Kriminaldirektor Ulf C. war immerhin laut Medienberichten auch an den Vorbereitungen für den G8-Gipfel 2007 beteiligt gewesen.

Januar 2016, Leipzig, Sachsen:
Bei einer Polizeikontrolle eines Fahrzeugs vermeintlicher linker Aktivist*innen ziehen die Beamten zur Gefahrenabwehr u.a. Pfefferspray und Funkgeräte ein. Ein Foto von den vor Ort aufgereihten Gegenständen sowie ein Foto eines Computerbildschirms, der den polizeilichen Vorgangsbericht zeigt, wurde später vom Twitter Account der NPD Leipzig sowie dem Leipziger PEGIDA-Ableger LEGIDA veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft Leipzig führte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Polizeibeamte wegen des Vorwurfs des „Verletzens von Dienstgeheimnissen“. Das Foto des Vorgangs wurde offenbar von einem Dienstcomputer abfotografiert und enthielt auch Namen und Geburtsdaten einiger kontrollierter Personen. Trotz der Bemühungen der Staatsanwaltschaft, Durchsuchungsbeschlüsse gegen die beiden Beamten zu erlangen, lehnte das Gericht derlei Maßnahmen ab, sodass das Ver­fahren im September 2017 wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt wurde.
Oktober 2015, Brandenburg:
Der Brandenburger Polizist Norman Wollenzien (zeitweilig stellvertretender Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Havelland) läuft beim Brandenburger PEGIDA-Ableger BRAMM mit Rechten und Neonazis mit, auf seinem selbstgemalten Plakat steht: „Antirassismus, weltoffen, bunt, Vielfalt sind Kennwörter für weißen Genozid“ und „Europa den Europäern“. Auf seinem Auto waren Aufkleber von der „Identitären Bewegung“ und von der „Euro­päischen Aktion“ befestigt. (Vgl. AIB 109)
September 2015, Uckermark, Brandenburg:
Die internen Untersuchungen zu „rechtsextremen Tendenzen bei der brandenburgischen Polizei“ haben Konsequenzen für die Karrieren leitender Beamter. Der Chef der Polizeiinspektion Uckermark darf seine Dienstzeit nicht verlängern und muss in den Ruhestand gehen. Zwei weitere Spitzenbeamte sind vorübergehend in andere Bereiche versetzt worden. Zwangsbeurlaubt wurde eine 37-jährige Polizistin mit engen Verstrickungen in die Neonazi-Szene.
November 2015, Radebeul, Sachsen:
Die frühere PEGIDA-Aktivistin Kathrin Oertel hat im November 2015 in Radebeul mit ihrem Ex-Mann Frank O. vor einer Flüchtlingsunterkunft gegen den Einzug von Flüchtlingen protestiert. Dieser arbeitet beim Landeskriminalamt Sachsen in der Spezialabteilung für „extremistischen Islamismus“. (Vgl. AIB Nr. 109)
November 2015, Gotha, Thüringen:
Die „Antifaschistische Gruppe Südthüringen“ (AGST) veröffentlichte Ende November 2015 das Foto eines eingesetzten Bereitschaftspolizisten bei einer Neonazidemonstration am 28. November 2015 in Gotha, zu der das „Bündnis Zukunft Landkreis Gotha“ aufgerufen hatte. Auf dessen Schlagstock waren die Reste eines regional bekannten rassistischen Aufklebers mit den Worten: „Bitte flüchten Sie weiter! Hier gibt es nichts zu wohnen! Refugees not welcome!“ zu erkennen. Dieser Aufkleber kommt den Recherchen der Antifa-Gruppe nach aus dem Sortiment von „Druck 18“, einem vom Neonazi-Funktionär Tommy Frenck betriebenen Onlineversand.
Februar 2015, Dresden, Sachsen:
PEGIDA-Gründer Lutz Bachmann veröffentlicht 2015 auf Facebook mehrere Screenshots, die Dokumente zu aktuellen Ermittlungsfällen in Dresden zeigen. Bachmann behauptet, er erhalte regelmäßig Akten der Polizei.
September 2015, Potsdam, Brandenburg:
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Klage eines brandenburgischen LKA-Beam­ten ab. Am 18. November 2006 hatten Zivilbeamte den Kriminalkommissar als Teilnehmer eines Neonaziaufmarsches in Seelow erkannt, später wurde auch seine Teilnahme am „Heldengedenken“ in Halbe 2005 sowie bei ähnlichen Veranstaltungen bekannt. 2007 endete das Disziplinarverfahren mit einem „Verweis“. Zur Begründung hieß es: Die Teilnahme an den Veranstaltungen sei in besonderem Maße geeignet, die Achtung und das Vertrauen in einer für das Ansehen des Berufsbeamtentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. Denn damit entstehe der Eindruck, Polizeibeamte suchten eine Nähe zur rechtsextremen Szene oder sympathisierten mit ihr. Hiergegen klagte der Beamte in erster Instanz vor dem VG Potsdam 2011 mit Erfolg, in zweiter vor dem OVG Brandenburg und dritter Instanz vor dem BVerwG 2015 erfolglos. (vgl. AIB Nr. 75 und Nr. 109)
Mai 2014, Fürth, Bayern:
Die bayerische Bereitschaftspolizei hat ein internes Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppe von Polizisten eingeleitet, nachdem beim Relegationsspiel zwischen Fürth und dem HSV auf einer Polizeikiste Aufkleber mit extrem rechten Botschaften entdeckt worden waren. Zu lesen ist etwa der Spruch „Anti-Antifa organisieren. Den Feind erkennen. Den Feind benennen“. Ins Visier der internen Ermittler ist eine Gruppe der Würzburger Bereitschaftspolizei geraten, dem Vernehmen nach handelt es sich um bis zu zehn Polizisten. Schließlich bekennt sich ein 25- jähriger Beamter des USK dazu, die Aufkleber geklebt zu haben. Konsequenz: Er wird nicht mehr in Einsatzeinheiten etwa bei Fußballspielen oder Demonstrationen eingesetzt.

Danke für diese und weitere Ausarbeitungen. Support AIB
submitted by GrosserBruder_Roland to de [link] [comments]


2019.04.15 15:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over illegale gokzuilen

  Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.   Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) over illegale gokzuilen (2019Z04105; ingezonden 5 maart 2019).   De Minister voor Rechtsbescherming,   Sander Dekker   Antwoorden Kamervragen over van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) over illegale gokzuilen (ingezonden 5 maart 2019, nr. 2019Z04105)   Vraag 1   Kent u het bericht ‘In heel Nederland is er geen winkelstraat waar niet illegaal gegokt wordt’?   Antwoord op vraag 1   Ja   Vraag 2   Herkent u de observaties uit het bericht dat door het hele land via gokzuilen, voornamelijk in Turkse thee- en koffiehuizen, illegaal op sportwedstrijden wordt gewed en dat hier miljoenen in omgaan? Herkent u tevens de schatting dat momenteel zo’n vijftig bookmakers actief zijn in Nederland? Zo nee, hoe hoog schat u het aantal bookmakers in?   Vraag 3   Heeft u redenen om aan te nemen dat verschuivingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het onderzoek uit 2015, waarin werd gesproken van ruim 800 plekken waar illegale gokzuilen werden gerund en een jaarlijkse omzet van ongeveer 40 miljoen euro? 2) Zo ja, hoe schat u deze cijfers nu in?   Ik herken de observaties gedeeltelijk. Blijkens het onderzoeksrapport van Spapens en Bruinsma (2015) zijn in de periode 2010-2014 op 446 locaties in totaal 649 gokzuilen aangetroffen. In het merendeel werden deze aangetroffen in cafés (210), koffie- en theehuizen (99), eetcafés (40) en stichtingen (21) en nog in andere zaken.   Het aantal van 50 bookmakers dat door de geïnterviewde theehuiseigenaar wordt genoemd, kan ik niet bevestigen. Spapens en Bruinsma noemen in hun rapport het aantal van 17 regelaars die gokzuilen aanleveren aan horecaondernemers. Zij gaan er vanuit dat jaarlijks bijna 37 miljoen euro aan omzet wordt gemaakt. De Kansspelautoriteit geeft aan dat zij geen indicaties heeft dat na 2015 significante verschuivingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van genoemde aantallen. Wel heeft de Kansspelautoriteit de indruk dat het illegale aanbod via gokzuilen steeds meer op versluierde wijze wordt aangeboden.   Vraag 4   Kunt u een nadere uitsplitsing geven van de 84 uitgevoerde onderzoeken en 17 sancties die sinds 2015 door de Kansspelautoriteit (Ksa) zijn uitgevoerd? Zijn hierbij ook bookmakers onderzocht en/of gesanctioneerd?   De Kansspelautoriteit heeft in 2013 haar beleid aangepast door meer ondersteuning te verlenen aan gemeenten en politie in plaats van zelf bestuurlijke boetes uit te delen. Een gemeente kan bijvoorbeeld een horecagelegenheid sluiten en dat is vaak effectiever dan een boete van de Kansspelautoriteit. Sinds 2015 heeft de Kansspelautoriteit 81 maal ondersteuning verleend aan de gemeente en de politie, waarbij de Kansspelautoriteit een rapportage heeft opgesteld van de aangetroffen situatie en zo haar kennis ter beschikking gesteld.   In de periode 2012-2018 heeft de Kansspelautoriteit veertien bestuurlijke sancties opgelegd aan de houders van horecagelegenheden. Ten slotte zijn onder leiding van het Openbaar Ministerie drie strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar de organisatoren van gokzuilen.   Op 28 maart 2019 heeft de Kansspelautoriteit bij een grote landelijke actie in totaal honderd ‘cash centers’ in beslag genomen. 152 locaties (winkels, theehuizen, cafés en snackbars) verspreid over het hele land werden bezocht. De Kansspelautoriteit werkte samen met politie, gemeenten en Openbaar Ministerie. Er is ook beslag gelegd op meer dan een miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen. Deze actie is een vervolg op een doorzoeking in 2018 van bedrijfspanden en woningen in Enschede en Rotterdam, waarbij administratie in beslag werd genomen.   Vraag 5   Wat wordt momenteel gedaan om specifiek de bookmakers aan te pakken? Deelt u de mening dat de aanpak van deze groep cruciaal is in de bestrijding van illegale gokzuilen? Ziet u mogelijkheden de opsporing en aanpak van deze groep te intensiveren?   Het is inderdaad belangrijk om de organisatoren van de gokzuilen aan te pakken. Het is daarnaast van belang de locatie-eigenaren aan te pakken die toestaan dat organisatoren (“bookmakers”) daar hun gokzuilen kunnen plaatsen. De Kansspelautoriteit pakt daarom samen met politie en gemeenten de locaties aan waar gokzuilen staan. De Kansspelautoriteit werkt op dit moment samen met de gemeente Rotterdam aan een sluitende aanpak. Deze aanpak richt zich op repressie gericht op locatie-eigenaren en “bookmakers”, alsmede op preventie en weerbaarheid van zowel spelers als locatie-eigenaren. Wanneer dit succesvol is zal deze aanpak ter beschikking worden gesteld aan andere gemeenten.   Vraag 6   Deelt u de verbazing over de grote verschillen in aanpak van aanbieders van illegaal gokken per gemeente? Kunt u deze verschillen verklaren? Wat gebeurt er in Den Haag en Rotterdam wat nog niet in andere gemeenten gebeurt?   De verschillen in aanpak van aanbieders van illegale kansspelen per gemeente zijn te verklaren door het feit dat gemeenten hierin zelf keuzes maken. De situatie per gemeente is ook verschillend. In Den Haag en Rotterdam worden relatief veel gokzuilen aangetroffen. Dat zij aan de aanpak daarvan prioriteit geven en daarom ook vooroplopen in de aanpak is te begrijpen.   Den Haag en Rotterdam zijn zich zeer bewust van de ondermijnende en nadelige effecten van illegaal gokken en treden daar tegen op met gebruikmaking van hun eigen bevoegdheden op grond van de APV en de Drank- en Horecawet. De gemeente Rotterdam heeft de actie “Illegaal gokken is geen spelletje” in 2016 en 2017 uitgevoerd, waarin de Kansspelautoriteit heeft geparticipeerd. Daarin zijn de speler en zijn omgeving (familie, vrienden) aangesproken en alert gemaakt. Graag wijs ik ook op de aanpak in Rotterdam gericht op repressie, preventie en weerbaarheid, genoemd in het antwoord op vraag 5.     Vraag 7   Is inmiddels bij alle gemeenten de wegwijzer speelautomaten expliciet onder de aandacht gebracht? 3) Zo nee, bent u bereid deze, al dan niet in samenwerking met de Ksa, alsnog onder de aandacht te brengen?   Na vaststelling van de wegwijzer in augustus 2018 heeft de Kansspelautoriteit met behulp van een adressenlijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan alle gemeenten een exemplaar van de Wegwijzer speelautomaten toegestuurd. De website van de Kansspelautoriteit heeft een link naar een aparte pagina voor gemeenten. Hier is de wegwijzer meteen vindbaar. De Kansspelautoriteit heeft veelvuldig contact met gemeenten en ook gemeenten weten op hun beurt de Kansspelautoriteit te vinden.   Vraag 8   Bent u bereid met Ksa en gemeenten in gesprek te gaan om te onderzoeken wat mogelijke knelpunten zijn in het optreden tegen aanbieders door Ksa en gemeente en hoe deze voorkomen kunnen worden? Bent u bereid daarbij ook te bezien of gemeenten afdoende mogelijkheden ervaren voor het doen van Bibob-toetsen bij twijfelachtige ondernemingen? Ziet u verder aanleiding om te komen tot een meer gecoördineerde samenwerking tussen ministerie, Ksa en gemeenten om zo tot een evenwichtiger aanpak te komen?   Vraag 9   Ziet u ook mogelijkheid om in deze gesprekken aandacht te vragen voor de informatiepositie van de Ksa, die aangeeft meer geïnformeerd te willen worden door gemeenten over de uitkomsten van hun onderzoek, zodat de Ksa in de toekomst cijfers paraat heeft over het aantal zaken waarbij gemeenten maatregelen hebben genomen?   Vraag 10   Bent u bereid om, met oog op de landelijke omvang van het probleem, ook nadrukkelijk kleine en middelgrote gemeenten te betrekken bij deze gesprekken?   De Kansspelautoriteit werkt nauw samen met een groot aantal gemeenten en er zijn steeds meer gemeenten die gebruik willen maken van de opleidingen en ondersteuning door de Kansspelautoriteit. Bij mij zijn geen signalen bekend van gemeenten die problemen ervaren bij het gebruik van het BIBOB-instrumentarium bij het bestrijden van illegale gokzuilen.   Met betrekking tot de informatiepositie merk ik op dat de Kansspelautoriteit afspraken maakt met gemeenten (ook middelgrote en kleinere) over de wijze waarop gemeenten de Kansspelautoriteit informeren. Tevens werkt de Kansspelautoriteit aan een app voor toezichthoudende en handhavende ambtenaren van gemeenten waarmee zij eenvoudig informatie kunnen verstrekken aan de Kansspelautoriteit. Ik verwacht dat dit voor de Kansspelautoriteit een betere informatiepositie gaat opleveren. Ik beschouw de aanpak door de Kansspelautoriteit en de gemeenten als evenwichtig.   Vraag 11   Deelt u de mening dat deze casus aantoont dat de Ksa, met dertien handhavers, over onvoldoende capaciteit beschikt om de volledige gokbranche te monitoren en dat dus structureel meer capaciteit moet worden vrijgemaakt, zeker met oog op de recent aangenomen wetgeving? Is de financieringssystematiek voor de handhavende taken van de Ksa passend wat de regering betreft?   Tijdens het Algemeen Overleg van 13 september 2018 heb ik uw Kamer aangegeven dat de Kansspelautoriteit momenteel voldoende is toegerust. Dat heeft steeds onze aandacht. De Kansspelautoriteit voert op basis van het ontwerpbesluit kansspelen op afstand en de concept ministeriële regeling die nog ter consultatie zal worden aangeboden, een uitvoeringstoets uit. Daarbij zal de Kansspelautoriteit ingaan op de benodigde (financiële) capaciteit voor toezicht en handhaving.   Vraag 12   Ziet u mogelijkheden om het instrumentarium wat de Ksa tot haar beschikking heeft te vergroten, zodat zij minder afhankelijk is van andere partijen in haar handhavende taak?   Met de wet Kansspelen op afstand krijgt de Kansspelautoriteit meer handhavingsbevoegdheden, zoals het bestuurlijk binnentreden in een woning en het bestuurlijk in beslag nemen van goederen die daarvoor vatbaar zijn. Ik zie vooralsnog geen reden voor een verdere uitbreiding van haar instrumentarium. Wanneer een zaak een strafrechtelijke aanpak behoeft, geschiedt dat onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is dan verantwoordelijk om de zaak onder te brengen bij een daartoe goed geoutilleerde opsporingsinstantie zoals de politie of de FIOD.   1   VERTROUWELIJK  
  Datum: 15 april 2019    Nr: 2019D15788    Indiener: S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.01.29 18:16 kamerstukken-bot Antwoorden op vragen van de leden Van Brenk, Van Rooijen en Geleijnse over berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp'er

  Geachte voorzitter   Bijgaand treft u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de vragen van de leden Van Brenk, Van Rooijen en Geleijnse (allen 50PLUS) over berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp'er (2018Z23870).   Hoogachtend,   de minister van Financiën,   W.B. Hoekstra   Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van berichten dat Scandinavische kredietverstrekkers zonder deugdelijke controle van bedrijfsplannen of -cijfers in toenemende mate woekerleningen verstrekken aan kleine ondernemers, die nergens anders terecht kunnen voor het verkrijgen van (aanvullend) krediet? 1)   Antwoord vraag 1 Ja.   Vraag 2 Is het waar dat deze kredietverleners de markt van zzp’ers die elders géén krediet (meer) kunnen krijgen aan het veroveren zijn, en daarbij rentepercen- tages hanteren die variëren van 18% tot 200%?   Antwoord vraag 2 Mij is bekend dat kredietverstrekkers vanuit Scandinavische landen (en ook vanuit andere landen) kredieten aanbieden in Nederland aan zzp’ers (en ook aan consumenten) en daarbij hoge rentepercentages in rekening brengen. Deze gepresenteerde rentepercentages gelden vaak op jaarbasis, in de praktijk kan de looptijd van dit soort kredieten korter zijn.   Vraag 3 Deelt u de mening dat het zonder kritische vraag toekennen van een woekerkrediet van bijvoorbeeld 14.625 euro op een omzet van 20.000 euro onverantwoord is?   Antwoord vraag 3 Of het verstrekken van het in de vraag genoemde krediet verantwoord is, is afhankelijk van de concrete situatie. Het is belangrijk dat de kredietverstrekker, die anders zelf ook een kans op wanbetaling riskeert, voldoende oog heeft voor de mogelijke risico’s voor (de eigenaar van) een onderneming. Ook de kredietnemer heeft een verantwoordelijkheid en dient voor zichzelf na te gaan of hij het krediet kan dragen.   Vraag 4 Kunt u uitvoerig uiteenzetten waarom voor kleine ondernemers géén maximum rentepercentage voor leningen geldt, zoals het wettelijke maximum rentepercentage van 14% op jaarbasis, dat van toepassing is voor leningen van consumenten?   Vraag 5 Deelt u de mening dat – waar het gaat om afsluiting van leningen – het niet meer voldoende is vast te blijven houden aan volledige ondernemersvrijheid en zelfregulering van de sector middels een gedragscode, en dat niet blind kan worden geloofd in het vermogen tot «zelfdiscipline» van de kleine ondernemer? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 4 en 5 De wettelijke bescherming van zakelijke klanten in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verschilt per financieel product en type klant. Dit vindt zijn oorsprong in Europese sectorale regelgeving, waarbij veelal per producttype is bepaald welk type klant beschermd wordt. Voor kredietverlening geldt dat louter consumenten beschermd worden. Indien een financiële onderneming een financiële dienst verleent aan een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, kwalificeert deze persoon als ondernemer en wordt deze niet beschermd door de regels ter bescherming van consumenten (zoals de maximale kredietvergoeding van 14%).   Vorig jaar is uw Kamer geïnformeerd over de resultaten van de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp’ers en mkb’ers. Daar is gekeken naar verschillende maatregelen. Daar werd wisselend op gereageerd. Zo stelde een aantal respondenten dat uitbreiding van bijvoorbeeld de algemene zorgplicht kan leiden tot mogelijke verschraling van het productaanbod (minder maatwerk) en een verhoging van de kosten. Vooralsnog is ingezet op verbetering van de bescherming van kleinzakelijke klanten door middel van zelfregulering. De NVB heeft een gedragscode kleinzakelijk ontwikkeld t.b.v. kredietverlening aan zzp’ers en mkb’ers. De gedragscode is op 1 juli 2018 in werking getreden. De code wordt jaarlijks in opdracht van de NVB door een externe partij gemonitord. Ook is de nieuwe stichting MKB-financiering waar verschillende niet-bancaire kredietverleners in verenigd zijn bezig met het opstellen van gedragsregels en afspraken over transparantie. Ik vind het nog te vroeg om te concluderen dat zelfregulering in dit verband niet werkt.   Vraag 6 Deelt u de mening dat het onrealistisch is per definitie uit te gaan van de financiële zelfredzaamheid van zzp’ers, en kunt u reflecteren op de uitspraak van prof. Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam dat het een majeure omissie is dat zzp’ers tussen de mazen van het toezicht vallen?   Vraag 7 Beschouwt u bovenvermelde berichten en de Scandinavische leningpraktijken inmiddels wel als «als signalen over ernstige misstanden of grote problemen vanwege hoge rentes of andere kosten» die aanleiding geven tot het doen van onderzoek, en het nemen van maatregelen? 2) Zo ja, welke aanvullende maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom vindt u het nemen van (aanvullende) maatregelen niet nodig?   Antwoord vraag 6 en 7 Signalen over problemen in dit segment van de kredietmarkt neem ik uiteraard serieus. Ondernemers verschillen in omvang, draagkracht en kennis- of opleidingsniveau. De mate van zelfredzaamheid verschilt ook per ondernemer. Bij sommige zakelijke klanten kan bescherming wenselijk zijn, terwijl dit bij andere zakelijke klanten kan worden ervaren als een onnodige belemmering voor het verkrijgen van adequate financiering. Voor een kortlopend krediet dat een ondernemer snel wenst te ontvangen kan dit segment van markt ook een oplossing zijn die andere kredietaanbieders niet kunnen bieden. Alvorens bescherming van zakelijke klanten, zoals zzp’ers, wordt overwogen zal – daarmee tevens uitvoering gevend aan de motie van de leden Sneller en Snels - eerst de problematiek voor zzp’ers en mkb’ers nader in kaart moeten worden gebracht. Daarbij zal goed moeten worden gekeken of, en zo ja, voor welke groep bescherming nodig is en of het hier om een goed af te bakenen groep gaat. Ten slotte zullen eventuele voorstellen voor maatregelen moeten worden bezien in het licht van de bredere discussie over de positie van zzp’ers. Gegeven deze vragen en de onduidelijkheid over de omvang van de problematiek is het te vroeg om nu concrete maatregelen voor te stellen.   Vraag 8 Deelt u de mening dat voor kredietverlening aan ondernemers in alle gevallen een grondig standaard onderzoek naar kredietwaardigheid vereist zou moeten zijn?   Antwoord vraag 8 Zoals hiervoor is aangegeven, zijn er grote verschillen tussen ondernemers. Hierdoor zal het moeilijk zijn om een standaard onderzoek te ontwikkelen dat nuttige inzichten geeft over de kredietwaardigheid en de kredietverlening niet onnodig beperkt. Bovendien is het aan de markt om met verschillende product en dienstverlening toegevoegde waarde te bieden. Zonder vooruit te willen lopen op eventuele maatregelen, lijkt een standaard onderzoek daarom op voorhand minder wenselijk.   Vraag 9 Bent u bereid voor kredietverlening aan kleine ondernemers de wenselijkheid en mogelijkheid van invoering van een renteplafond en een zorgplicht te onderzoeken en te overwegen?   Vraag 10 Bent u bereid de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezichthouder te maken voor zzp-krediet, zoals zij dat nu ook al is bij consumentenkrediet?   Antwoord vraag 9 en 10 Het is belangrijk dat eerst de omvang van de problematiek nader in kaart wordt gebracht, voordat maatregelen worden overwogen. Zie mijn antwoord op vraag 6 en 7.   Vraag 11 Bent u bereid te onderzoeken hoe de rentepercentages voor kredieten aan particulieren (thans maximaal 14%) verder kunnen worden verlaagd?   Antwoord vraag 11 De maximale kredietvergoeding is in vergelijking met andere landen niet hoog. De rente mag niet hoger zijn dan 14 procent (12 procent plus de wettelijke rente, thans 2 procent) op jaarbasis. Veel andere landen kennen geen maximale kredietvergoeding of hebben een hoger percentage vastgesteld. Zo geldt bijvoorbeeld een percentage van 100% voor ‘payday loans’ in het Verenigd Koninkrijk.   Als onderdeel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak bent u vorige jaar geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar risico’s op het gebied van consumptieve kredietverlening en de doelstellingen en vervolgstappen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat volgens schuldenexperts de maximale kredietvergoeding niet de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van problematisch schulden. Zij vinden het percentage van 14 procent niet te hoog. Belangrijker is dat schuldeisers zich redelijk opstellen op het moment dat betalingsproblemen ontstaan en dat consumenten niet in uitzichtloze situaties terecht komen. Ik zie geen aanleiding te onderzoeken hoe de rentepercentages voor kredieten aan particulieren verder kunnen worden verlaagd.   1) Zie Volkskrant van 12 december 2018. https://www.volkskrant.nl/economie/scandinavische-schuldenindustrie-richt-zich-met-woekerrentes-op-nederlandse-zzp-er~be7583ae/?utm campaiqn=shared%20content&utm medium=app&utm source=link&utm con tent=free. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achterarond/zzp-er-leent-moeiteloos-teQen-200-procent-rente-dat-wel~b3bf2b21/?utm campaiQn=shared%20content&utm medium=app&utm source=link&utm co ntent=free   2) Aanhangsel van de Handelingen vergaderjaar 2018-2019, nr. 416.
  Datum: 29 januari 2019    Nr: 2019D03486    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.12.14 15:17 kamerstukken-bot Berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp’er

Vragen van de leden Van Brenk, Van Rooijen en Geleijnse (allen 50PLUS) aan de Ministers van Financiën en van Economische zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp’er (Ingezonden 14 december 2018)   1 Heeft u kennisgenomen van berichten dat Scandinavische kredietverstrekkers zonder deugdelijke controle van bedrijfsplannen of –cijfers in toenemende mate woekerleningen verstrekken aan kleine ondernemers, die nergens anders terecht kunnen voor het verkrijgen van (aanvullend) krediet? 1) 2 Is het waar dat deze kredietverleners de markt van zzp’ers die elders géén krediet (meer) kunnen krijgen aan het veroveren zijn, en daarbij rentepercentages hanteren die variëren van 18% tot 200%? 3 Deelt u de mening dat het zonder kritische vraag toekennen van een woekerkrediet van bijvoorbeeld 14.625 euro op een omzet van 20.000 euro onverantwoord is? 4 Kunt u uitvoerig uiteenzetten waarom voor kleine ondernemers géén maximum rentepercentage voor leningen geldt, zoals het wettelijke maximum rentepercentage van 14% op jaarbasis, dat van toepassing is voor leningen van consumenten? 5 Deelt u de mening dat – waar het gaat om afsluiting van leningen - het niet meer voldoende is vast te blijven houden aan volledige ondernemersvrijheid en zelfregulering van de sector middels een gedragscode, en dat niet blind kan worden geloofd in het vermogen tot ‘zelfdiscipline’ van de kleine ondernemer? Zo nee, waarom niet? 6 Deelt u de mening dat het onrealistisch is per definitie uit te gaan van de financiële zelfredzaamheid van zzp’ers, en kunt u reflecteren op de uitspraak van prof. Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam dat het een majeure omissie is dat zzp’ers tussen de mazen van het toezicht vallen?   7 Beschouwt u bovenvermelde berichten en de Scandinavische leningpraktijken inmiddels wel als ‘als signalen over ernstige misstanden of grote problemen vanwege hoge rentes of andere kosten’ die aanleiding geven tot het doen van onderzoek, en het nemen van maatregelen? 2) Zo ja, welke aanvullende maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom vindt u het nemen van (aanvullende) maatregelen niet nodig?   8 Deelt u de mening dat voor kredietverlening aan ondernemers in alle gevallen een grondig standaard onderzoek naar kredietwaardigheid vereist zou moeten zijn? 9 Bent u bereid voor kredietverlening aan kleine ondernemers de wenselijkheid en mogelijkheid van invoering van een renteplafond en een zorgplicht te onderzoeken en te overwegen?   10 Bent u bereid de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezichthouder te maken voor zzp-krediet, zoals zij dat nu ook al is bij consumentenkrediet? 11 Bent u bereid te onderzoeken hoe de rentepercentages voor kredieten aan particulieren (thans maximaal 14%) verder kunnen worden verlaagd? 1) Zie Volkskrant van 12 december 2018. https://www.volkskrant.nl/economie/scandinavische-schuldenindustrie-richt- zich-met-woekerrentes-op-nederlandse-zzp- er~be7583ae/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=app&utm_source=link&ut m_content=free. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zzp-er-leent-moeiteloos-tegen- 200-procent-rente-dat- wel~b3bf2b21/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=app&utm_source=link&u tm_content=free 2) Aanhangsel van de Handelingen vergaderjaar 2018-2019, nr. 416.
  Datum: 14 december 2018    Nr: 2018Z23870    Indiener: Corrie van Brenk, Kamerlid 50PLUS
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.11.21 15:16 kamerstukken-bot Voortdurende misstanden bij ABN Amro

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over voortdurende misstanden bij ABN Amro (ingezonden 21 november 2018)   1 Kent u het bericht ‘ABN Amro krijgt geen grip op muitende managers’? 1) 2 Gaat u, aangezien de Nederlandse staat via NL Financial Investments (NLFI) een substantiële hoeveelheid aandelen heeft in ABN AMRO, in ieder geval de vermeende integriteitsschendingen goed onderzoeken? 3 Wat vindt u ervan dat de onrust bij ABN AMRO blijft voorbestaan? Welke gevolgen gaat dit hebben voor het voornemen van het kabinet om ABN AMRO volledig naar de markt te brengen? 4 Deelt u de mening dat het onverstandig zou zijn om door te gaan met de verkoop van aandelen in ABN AMRO, met name vanwege de aanblijvende misstanden en commotie binnen de bank? 5 Vindt u dat NLFI hun taak, “zakelijk, niet-politiek beheer van deelnemingen”, met betrekking tot ABN AMRO adequaat uitvoert? Hoe vaak zijn er vóór 13 september, de datum waarop de brandbrief is verstuurd door de managers, misstanden zoals die in de brandbrief staan gemeld aan u? Welke stappen heeft u toen gezet om deze misstanden aan te pakken? 6 Hoe oordeelt u over het feit dat deze systeembank, die tientallen miljarden euro's aan spaargeld van Nederlanders beheert, constant te maken heeft met onrust? 2) Deelt u de mening dat het spaargeld van mensen 100% veilig zou moeten zijn en beheerd zou moeten worden door integere bankiers?   1) https://fd.nl/beurs/1278260/abn-amro-krijgt-geen-grip-op-muitende- managers?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=SHR_ARTT_20181119&utm _content=beursradarv 2) https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staatsbank-in- internationale-dividendfraude?share=1
  Datum: 21 november 2018    Nr: 2018Z21679    Indiener: Mahir Alkaya, Kamerlid SP
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.11.02 16:47 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de registratie van AED’s

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de registratie van AED’s (2018Z18059).   Hoogachtend,   de minister voor Medische Zorg   en Sport,   Bruno Bruins   Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de registratie van AED’s . (2018Z18059)   1   Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Derde van Nederlanders weet niet waar defibrillator te vinden is’?   1.   Ja.   2   Deelt u de mening dat het belangrijk is dat burgerhulpverleners weten waar een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de buurt te vinden is en dat het daarom van groot belang is dat er zoveel mogelijk AEDs worden geregistreerd?     2.   Ja deze mening deel ik.   Het landelijk alarmeringsnetwerk HartslagNu en de Hartstichting hebben mij laten weten dat er tenminste 30.000 geregistreerde AEDs nodig zijn in Nederland om 6-minutenzones te realiseren. Op dit moment zijn er zo’n 16.000 AEDs geregistreerd. Er zijn dus nog minimaal 14.000 AEDs nodig, afhankelijk van de spreiding. Er zijn naar schatting zo’n 100.000 AEDs in Nederland in gebruik, waarvan het grootste deel nog niet is geregistreerd. Een landelijke oproep om AED’s aan te melden is derhalve van zeer groot belang. In vind het dan ook heel positief dat de Hartstichting hier onlangs een campagne voor heeft gestart die is gericht op het registreren en aanmelden dan AED’s.   3   Kunt u aangeven in welke regio’s er nog een tekort is aan de zogenaamde 6-minutenzones?   3.   In 11 % van Nederland is momenteel sprake van dekkende 6-minutenzones. Dit is met name in regio’s in het oosten en zuiden van het land.   In 87 % van Nederland is momenteel sprake van een groeiende dekking. In deze gebieden, het overgrote deel van Nederland, is derhalve nog werk te verrichten.   In 2% van Nederland is momenteel nog een nadrukkelijk tekort aan 6-minutenzones. Dit is met name in het gebied in en rondom Amsterdam.   4   Welke acties gaat u ondernemen om het aantal registraties van AED’s te vergroten? Bent u bereid om hierbij specifiek te kijken naar de dekking van de 6-minutenzones?   4.   Zoals ik heb aangegeven in mijn beantwoording op eerdere vragen van het lid Dik-Faber, wordt er door betrokken partijen (HartslagNu, de Hartstichting, het Rode Kruis, Stan en Regionale Ambulancevoorzieningen) hard gewerkt aan het   realiseren van een 6-minutenzone in heel Nederland. Ik heb regelmatig overleg met deze partijen over de voortgang. Er worden op dit moment veel acties ondernomen om het aantal registraties van AEDs te vergroten. Enkele relevante acties zijn:   De Hartstichting voert momenteel een bewustzijnscampagne om mensen te bewegen bestaande AEDs aan te melden.   De Hartstichting heeft de campagne buurtaed.nl gelanceerd, om mensen te faciliteren om samen met de eigen buurt een AED aan te schaffen en buiten op te hangen   Het Rode Kruis zet met Serious Request in op het vergroten van het aantal mensen dat kan reanimeren met een AED en op het plaatsen van AEDs   Het Rode Kruis organiseert met Radio 10 de ‘Somertijd reanimatiedag’ ten behoeve van het vergroten van het bewustzijn van reanimatiecursussen met AED’s).   HartslagNu helpt lokale stichtingen met activiteiten op het gebied van werving en behoud van AED-burgerhulpverlening.   HartslagNu zet samen met het ministerie van VWS en de Hartstichting een actie op richting gemeenten om hen te bewegen (financieel) bij te dragen aan de structurele borging van het landelijk alarmeringsnetwerk en de organisatie van 6-minutenzones in Nederland.   5   Welke acties gaat u ondernemen om burgerhulpverleners meer bekend te maken met de locaties van AEDs?   5.   Burgerhulpverleners zijn als zodanig ingeschreven bij het landelijk alarmeringsnetwerk HartslagNu. Via de app van HartslagNu kunnen zij te allen tijde zien waar -in de buurt van waar zij op dat moment zijn- zich (geregistreerde) AED’s bevinden. Zij zijn dus bekend met de locaties van de (geregistreerde) AED’s.   6   Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het samenvoegen van de alarmeringsnetwerken voor AED-burgerhulpverlening?   6.   Sinds augustus van dit jaar is de samenvoeging van de twee voormalige alarmeringsnetwerken tot het nieuwe netwerk HartslagNu voltooid. Het resultaat van dit proces is mede tot stand gekomen met een subsidie van 1 miljoen euro van het ministerie van VWS. Momenteel bevindt het project landelijke samenwerking AED-burgerhulpverlening zich in een afrondende fase en worden de organisatorische inrichtingsactiviteiten voltooid.     7   Kunt u aangeven wat de uitkomst is van de gesprekken die u zou voeren met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijkswaterstaat en andere relevante organisaties over het registreren van AED’s in/aan (semi-)overheidsgebouwen?   7.   Deze gesprekken zijn naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk beschikbare AED’s worden geregistreerd.   1) https://nos.nl/artikel/2253861-derde-van-nederlanders-weet-niet-waar-defibrillator-te-vinden-is.html    
  Datum: 2 november 2018    Nr: 2018D52357    Indiener: B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.10.25 19:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Baudet over voedingskosten van militairen

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Baudet (FvD) over voedingskosten van militairen. Deze vragen zijn ingezonden op 3 oktober 2018 met kenmerk 2018Z17489.   DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE   Drs. B. Visser   Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Baudet (FvD) over voedingskosten van militairen. Deze vragen zijn ingezonden op 3 oktober 2018 met kenmerk 2018Z17489.   1 Bent u bekend met de berichten vanuit alle hoeken van de landmacht dat militairen nu ook hun eigen voedingskosten moeten registreren?   Militairen hebben onder bepaalde voorwaarden aanspraak op gratis huisvesting en een tegemoetkoming in de voedingskosten. De voorwaarden staan beschreven in de nieuwe Regeling Huisvesting en Voeding Militairen 2018 (RHVM2018). De noodzaak tot aanpassing zat in een aantal redenen.   In de vorige Regeling Huisvesting en Voeding Militairen kwam een militair die geen eigen huishouding voerde niet in aanmerking voor de regeling. Deze regeling was door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep onrechtmatig geworden. In overleg met de sociale partners is, in het Arbeidsvoor-waardenakkoord 2017 – 2018, de regeling aangepast. In de RHVM2018 komt de voorwaarde van het voeren van een eigen huishouding niet meer voor. Daarnaast willen we met de RHVM2018 misbruik of onrechtmatig gebruik van de regeling voorkomen.   Daarom is in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 – 2018 onder meer opgenomen dat de RHVM2018 wordt gekenmerkt door het criterium van ‘daadwerkelijk gebruik’ en een declaratieregeling. Tevens is er met de sociale partners afgesproken om, met een overgangsregeling, het onrechtmatig gebruik van de regeling aan te pakken.   2 Klopt het dat militairen de eigen voedingskosten niet langer gestort krijgen op hun persoonlijke rekening courant? Zo ja, waarom?   Nee. De militairen krijgen de voedingskosten gestort op dezelfde rekening waarop zij ook het salaris gestort krijgen.   3 Klopt het dat militairen elke dag moeten inklokken op vaak trage en schaars voorhanden computers die op de kazerne aanwezig zijn om die voedingskosten vergoed te krijgen? 4 Klopt het dat ze elke dag zelf moeten bijhouden of ze aanwezig zijn bij oefeningen of niet?   Militairen hoeven niet dagelijks in te klokken. Een militair die aanspraak maakt op de RHVM2018 heeft in sommige omstandigheden geen recht op een tegemoetkoming in de voedingskosten. Zo krijgt een militair bijvoorbeeld tijdens oefeningen gratis voeding van Defensie. De militair kan deze maaltijden dan niet declareren. De militair kan één keer per maand, op een zelfgekozen tijdstip, de reeds voor hem ingevulde declaratie op juistheid controleren. Deze controle kan de militair binnen tien minuten uitvoeren.   Het invullen van de declaraties is daarbij niet meer gebonden aan de computers op de werkplekken maar kan ook via de telestick op een eigen computer of met gebruik van de DIDO-app die op iedere smartdevice kan worden gedownload.   5 Kunt u zich voorstellen dat onze militairen moe worden van de opstapeling van onzinnige regels en dat de arbeidsvreugde bij Defensie inmiddels tot een dieptepunt is gedaald? 6 Bent u bekend met de berichten dat sommige militairen zo moe zeggen te zijn van alle bureaucratie en stompzinnige regeldruk dat ze zeggen te willen stoppen bij Defensie na het afmaken van hun nog lopende contract? 7 Deelt u de opvatting dat militairen - die letterlijk hun leven op het spel zetten voor ons land - het werk niet onnodig moeilijk moet worden gemaakt? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om de situatie van onze militairen te verbeteren?   Defensie wil dat haar militairen zich kunnen richten op hun primaire taak en streeft daarom naar het verminderen van de regeldruk. We zoeken daarbij naar een juiste balans. In deze balans worden nu de bestaande interne regels opgeschoond en eenvoudiger opgeschreven. Daarnaast worden, daar waar dit kan, bevoegdheden die eerder centraal waren belegd gemandateerd aan ondercommandanten waardoor er sneller kan worden ingespeeld op zaken die spelen op de werkvloer. Denk hierbij aan de vereenvoudigde bestelprocedure voor producten en diensten tot 15.000 Euro (excl. BTW).
  Datum: 25 oktober 2018    Nr: 2018D50922    Indiener: B. Visser, staatssecretaris van Defensie
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.09.04 14:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bespioneren van uitkeringsgerechtigden

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bespioneren van uitkeringsgerechtigden (ingezonden 3 juli 2018).   Vraag 1   Kent u de artikelen ‘De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur’ en ‘Verborgen camera speurt naar bijstandsfraudeurs’? (Volkskrant, 16 juni 2018)   Antwoord 1   Ja.   Vraag 2   Onderschrijft u dat, hoewel het terecht is om fraudeurs aan te pakken, de praktijken tegenover bijstandsgerechtigden, zoals die in de artikelen beschreven worden, volkomen zijn doorgeslagen?   Vraag 4   Wat is uw reactie op de sociale dienst in Bunschoten, die een homoseksuele bijstandsgerechtigde vertelt dat hij maar beter kan verhuizen, omdat het volgens de sociale dienst "nog steeds een issue is als je homo bent" in Bunschoten?   Vraag 7   Wat is uw reactie op de Noordwijkse bijstandsgerechtigde die via een WhatsApp groep van haar buren, speciaal ingesteld om de status van haar relatie te volgen, werd bespioneerd?   Vraag 8   Wat is uw reactie op de zaak van de vrouw in Alphen aan de Rijn die zich ontfermde over haar suïcidale bovenbuurman en daardoor gekort werd op haar uitkering?   Antwoord 2, 4, 7 en 8   De aard van bovenstaande vragen hebben gemeen dat ze alle ingaan op individuele gevallen. Zoals ik heb aangegeven in het ordedebat van 19 juni jl., is het niet aan mij om in te gaan op of een moreel oordeel te vellen over de individuele beschrijvingen in de krantenartikelen.   In het regeerakkoord en de SZW Handhavingskoers 2018-2021 wordt onderstreept dat handhaving op de naleving van de verplichtingen van uitkeringsgerechtigden een randvoorwaarde is voor een werkend stelsel van sociale zekerheid. Ik vind het van groot belang dat deze handhaving effectief en zorgvuldig geschiedt; de rechtszekerheid van een individu moet worden gewaarborgd en tegelijkertijd moeten uitkeringen rechtmatig worden verstrekt.   In het algemeen wil ik opmerken dat niet alleen bijstandsgerechtigden zich aan de wet moeten houden, maar ook de medewerkers van de gemeenten die handhavingsonderzoeken uitvoeren. Per geval dient altijd te worden beoordeeld of de inzet van instrumenten voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarom is het belangrijk dat, wanneer in de uitvoeringspraktijk situaties ontstaan die niet conform de wet zijn, er een rechtsgang open staat. Het is aan de rechterlijke macht om op individueel niveau te toetsen of voldaan is aan de waarborgen van rechtsbescherming.   Vraag 3   Vindt u het acceptabel dat door de sociale dienst kinderen worden ondervraagd tijdens het buitenspelen? Wilt u bij de onderbouwing van uw antwoord ingaan op de rechten van het kind en de vergelijking maken met de manier waarop met kinderen van verdachten wordt omgegaan in het strafrecht?   Antwoord 3   In het bestuursrecht geldt een algemene verplichting om medewerking te verlenen aan een toezichthouder (art. 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Deze verplichting voor betrokkene en de bevoegdheid van de toezichthouder deze medewerking te vorderen wordt begrensd door het evenredigheidsbeginsel (art. 5:13 Awb). Het evenredigheidsbeginsel betekent dat een bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend jegens personen die betrokken zijn bij activiteiten waarop krachtens de wettelijke regeling moet worden toegezien. Gelet op dit kader zal het in veel gevallen niet evenredig zijn dat kinderen van verdachten van uitkeringsfraude worden ondervraagd met het oog op het treffen van maatregelen of sancties.   Vraag 5   Kunt u reageren op de volgende uitspraak van de Noordwijkse bijstandsgerechtigde: "de sociale dienst zette onze uitkeringen stop en verplichtte ons te gaan samenwonen, maar dat wilden we niet" en kunt u reageren op de sociale dienst van Berg en Dal die een bijstandsgerechtigde vertelt dat het beter is om samen te gaan wonen om zijn vriendin te helpen met traumaverwerking?   Vraag 6   Vindt u het geoorloofd dat een sociale dienst relatieadvies geeft?   Antwoord 5 en 6   Ook bij de beantwoording van deze vragen ga ik niet in op de individuele beschrijvingen uit de krantenartikelen. Wel kan ik in zijn algemeenheid reageren.   De Participatiewet heeft als doel om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen in de samenleving. Daarnaast vormt de bijstand een sociaal vangnet voor de mensen die niet langer in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is aan de gemeente om hier uitvoering aan te geven, met de instrumenten die de Participatiewet hiervoor biedt. De werkzaamheden, vanuit welke functie dan ook, zijn altijd gericht op het waarborgen van een inkomen voor de mensen die het nodig hebben of activering (richting betaalde arbeid). Het geven van relatieadvies valt niet onder de uitvoeringstaken van de Participatiewet. Dit neemt niet weg dat het bespreken van een ‘relatie’, mede met inachtneming van de integrale aanpak die gemeenten nastreven binnen het Sociaal Domein, gerechtvaardigd kan zijn. Maar ook hier geldt dat binnen de kaders van de wet en met in achtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit moet worden gehandeld.   Vraag 9   Wat vindt u ervan dat als iemand helpt met steunkousen aantrekken, zorg biedt bij ziekte of op andere wijze mantelzorg geeft, dit kan leiden tot het intrekken van een bijstand of AOW-uitkering? Kunt u de regels toelichten en helderheid verschaffen aan de personen die hiermee te maken hebben?   Antwoord 9   Het verlenen van mantelzorg als bijstandsgerechtigde leidt niet zonder meer tot het intrekken van een uitkering. Welk gevolg het verrichten van mantelzorg heeft op het recht op (of de hoogte van) de bijstand, zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Relevante factoren zijn een wijziging in de leefsituatie, het al dan niet ontvangen van inkomsten (bijvoorbeeld uit pgb) en de mate waarin een bijstandsgerechtigde mantelzorger voor arbeidsinschakeling beschikbaar is. Dit vergt uitdrukkelijk een gemeentelijke beoordeling op basis van individueel maatwerk en laat zich niet in centrale regelgeving vatten. Ingevolge de inlichtingenplicht moeten bijstandsgerechtigden alle informatie die van belang is voor het recht op een uitkering onverwijld bij de gemeente melden. Vanuit het kenbaarheidsvereiste is het aan de gemeente om de uitkeringsgerechtigden goed voor te lichten over alle verplichtingen.   Voor de AOW geldt dat mantelzorg in beginsel geen effect heeft op de hoogte ervan. Dit is alleen het geval wanneer de leefvorm wijzigt en een ‘gezamenlijke huishouding’ wordt vastgesteld. De SVB zet momenteel actief in op het voorlichten van AOW-ers over de verplichting van het melden van een wijziging in de leefsituatie.   Vraag 10   Vindt u het terecht dat criminelen niet bespioneerd mogen worden zonder toestemming van de officier van justitie, terwijl bijstandsgerechtigden onbeperkt bespioneerd worden?   Antwoord 10   Gemeenten zijn bevoegd om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Dit onderzoek moet volgens de wet gebeuren. Niet alleen de bijstandsgerechtigde, ook de medewerker van de gemeente moet zich daarbij aan de wet houden. De inzet van handhavingsmiddelen moet voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarmee geef ik aan dat er geen sprake kan zijn van spionage.   De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in uitspraken van eind 2016 en begin 2017 geoordeeld dat de inzet van camera’s tijdens het toezicht op naleving van de Participatiewet op een onvoldoende duidelijke wettelijke grondslag is gebaseerd. De inzet van cameraobservatie bij het toezicht op naleving van de Participatiewet is daarom niet langer toegestaan. Vóór deze uitspraken van de CRvB werd het gebruikmaken van camera’s in de opsporing van bijstandsfraude, met inachtneming van een aantal waarborgen, niet als onrechtmatig beoordeeld door de CRvB. Zo was voorafgaand aan een dergelijk onderzoek toestemming nodig van de Autoriteit Persoonsgegevens en was in een protocol vastgelegd onder welke voorwaarden camera’s mochten worden ingezet.   Vraag 11   Bent u bereid regels op te stellen voor het bespioneren, achtervolgen, filmen, GPS-tracking en dergelijke, van bijstandsgerechtigden?   Vraag 12   Bent u bereid te regelen dat een officier van justitie toestemming moet geven alvorens een bijstandsgerechtigde bespioneerd mag worden?   Vraag 26   Bent u bereid in de Participatiewet rechtsbescherming op te nemen alsmede waarborgen om onjuist gebruik van camera’s en andere spionage middelen te voorkomen?   Antwoord 11, 12 en 26   Momenteel verken ik of en zo ja, hoe de wettelijke grondslag voor de inzet van technische hulpmiddelen in de handhaving, kan worden verstevigd. Welke specifieke bevoegdheden en waarborgen bij een versteviging van de wettelijke grondslag zouden kunnen worden opgenomen, is onderdeel van mijn verkenning.   Vraag 13   Vindt u dat bijstandsgerechtigden die verdacht worden van fraude, gewezen moeten worden op het zwijgrecht en op het recht om een advocaat in te schakelen?   Antwoord 13   Bij een vermoeden van fraude wordt zowel bij een voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen als bij strafrechtelijke opsporing de verdachte gewezen op het zwijgrecht.   In het bestuursrecht is er voor betrokkene de bevoegdheid rechtsbijstand in te schakelen. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen een bestuurlijke boete of in de fase van beroep en hoger beroep kan belanghebbende in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand indien is voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. In het strafrecht wordt rechtsbijstand aangeboden.   Vraag 14   Onderschrijft u dat het uitgangspunt moet zijn dat bijstandsgerechtigden niet minder rechtsbescherming hebben dan criminelen?   Antwoord 14   Ja. Indien sprake is van uitkeringsfraude van minder dan €50.000,- wordt de zaak in het algemeen afgedaan met een bestuurlijke boete en wanneer het gaat om hogere fraudebedragen wordt de zaak in het algemeen strafrechtelijk afgedaan. De bestuurlijke boete en het strafrecht zijn verschillende sanctiesystemen, maar zijn qua rechtsbescherming vergelijkbaar. In beide sanctiesystemen voldoet de rechtsbescherming aan de (minimale) vereisten die op grond van artikel 6 EVRM gelden. Voor de bestuurlijke boete geldt dat een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang openstaat bij de bestuursrechter. De bestuursrechter beoordeelt zelfstandig de rechtmatigheid van het aan hem voorgelegde boetebesluit en kan dit vernietigen als de boete hem niet evenredig of anderszins onrechtmatig voorkomt. De jurisprudentie van de afgelopen jaren laat overigens zien dat de bestuursrechter de boetehoogte in concrete zaken steeds indringender is gaan toetsen. Bij het aanwenden van een rechtsmiddel tegen de bestuurlijke boete, kan een rechtszoekende in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit verband wordt ook gewezen op het nader rapport bij het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verhouding tussen sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht (Kamerstuk 34775-VI nr. 102).   Vraag 15   Wilt u als richtlijn aan gemeenten meegeven dat verhoren worden opgenomen?   Antwoord 15   Volgens artikel 5:48, tweede lid, van de Awb vermeldt het zogenaamde boeterapport, de naam van de overtreder, de overtreding alsmede het overtreden voorschrift en zo nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd. Op grond van de Awb is er geen   verplichting geluidsopnames te maken van verklaringen. Volgens vaste jurisprudentie mag in beginsel van de juistheid van een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt boeterapport worden uitgegaan. In de praktijk worden verklaringen van betrokkene vaak ondertekend en wordt ook het boeterapport door de medewerker van de gemeente ondertekend. Onder deze omstandigheden is er geen noodzaak om van het horen een geluidsopname te maken. In het strafrecht wordt alleen bij zeer ernstige delicten geluidsopnames of video-opnames gemaakt op grond van de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten van het College van procureurs-generaal.   Vraag 16   Wat gaat u doen om te voorkomen dat sociale diensten bijstandsgerechtigden op ongeoorloofde wijze onder druk zetten om stukken te tekenen waar de cliënt niet achter staat, zoals het geciteerde dreigement "als je niet tekent krijg je nooit meer een uitkering" of de Alphense vrouw die drie dagen na een TIA een verklaring moest tekenen, omdat ze anders per direct haar uitkering stop zouden zetten?   Antwoord 16   Wat betreft de eisen die gesteld worden aan een afgelegde verklaring van een overtreder of getuige geldt (naar analogie van het strafrecht) het volgende:   1. Een verklaring moet zo volledig mogelijk zijn;   2. Een verklaring moet zoveel mogelijk in de vorm van vraag en antwoord worden opgenomen;   3. Een verklaring dient te worden ondertekend indien de overtreder er mee instemt.   Aanbevolen wordt de verklaring door een getuige te laten ondertekenen, maar het is geen vereiste. Zonder in te gaan op de individuele beschrijvingen uit de krantenartikelen, wil ik in zijn algemeenheid benadrukken dat de rechtswaarborgen van de uitkeringsgerechtigde altijd in acht moeten worden genomen. Indien de uitkeringsgerechtigde van oordeel is dat zijn of haar rechten niet gewaarborgd zijn, staat er een rechtsgang open. Uit de rechtspraak van de CRvB volgt dan ook dat indien een verklaring wordt afgelegd zonder dat voorafgaand de cautie is verstrekt (of druk is uitgeoefend zodat de verklaring niet in vrijheid is afgelegd), de verklaring dient te worden uitgesloten van bewijs voor boeteoplegging.   Vraag 17   Bent u bereid de positie van de cliëntenraden te versterken?   Antwoord 17   Voor alle regelingen binnen de sociale zekerheid is de cliëntenparticipatie bij wet geregeld (artikel 47 Participatiewet en artikel 7 Wet SUWI). De uitvoerende instantie (de gemeente, het UWV of de SVB) legt in een verordening of regeling vast hoe de cliëntenparticipatie vormgegeven wordt. Om te garanderen dat cliënten gehoord worden en om de cliëntenraden in staat te stellen hun rol goed uit te oefenen, is bij wet een aantal waarborgen vastgelegd die in ieder geval in verordening/regeling opgenomen dienen te worden. Cliëntenparticipatie is voorts zowel op centraal als decentraal niveau georganiseerd. De positie van de cliëntenraden is hiermee voldoende stevig verankerd.   Vraag 18   Erkent u dat de regels voor bijstandsgerechtigden niet duidelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van samenwonen of een gezamenlijke huishouding, en dat ze dus niet kunnen weten wanneer zij in overtreding zijn?   Vraag 24   Wat vindt u van de uitspraak van Divosa dat "overtredingen (...) meestal het gevolg (zijn) van complexe regels"?   Vraag 25   Wat wilt u doen om de regels eenvoudiger te maken en om het onderscheid te maken tussen mensen die per ongeluk iets fout opgeven en mensen die doelbewust frauderen?   Antwoord 18, 24 en 25   Ik vind het van belang dat de doelen van de Participatiewet worden bereikt, zorgvuldig ten uitvoer worden gelegd en blijven aansluiten bij de bedoeling van de wetgever. Met die reden staat het ministerie voortdurend in contact met betrokken partijen als Divosa, VNG, cliëntenorganisaties en het uitvoeringspanel gemeenten. Daar waar knelpunten worden gesignaleerd, wordt beoordeeld of aanpassing van het stelsel geboden is.   Vanuit het kenbaarheidsvereiste, is het aan de gemeente om de uitkeringsgerechtigden vanaf het begin van de aanvraag goed voor te lichten over de verplichtingen. Ik vind het van groot belang dit niet slechts schriftelijk gebeurt, maar tevens mondeling wordt toegelicht. Bij gemeenten wordt vanuit oogpunt van preventie geïnvesteerd in goede voorlichting.   Met de gewijzigde Fraudewet, die in 2017 in werking is getreden, hebben uitvoeringsorganisaties meer ruimte gekregen om maatwerk toe te passen bij het opleggen van een sanctie. De hoogte van de boete moet altijd worden afgestemd op de mate van verwijtbaarheid, de ernst van de overtreding en de (financiële) omstandigheden van de burger. Als de verwijtbaarheid ontbreekt dan wordt er geen boete opgelegd. Daarnaast is de mogelijkheid om een waarschuwing te geven in plaats van een boete verruimd, bijvoorbeeld voor overtredingen waar kleine bedragen mee gemoeid zijn of als mensen zichzelf melden. Het onrechtmatig verkregen voordeel moet altijd worden terugbetaald. Dit betreft geen sanctie, maar het terugbetalen van onrechtmatig ontvangen uitkering.   Vraag 19   Bent u bereid om duidelijke regels op te stellen bij een latrelatie, bijvoorbeeld over hoe vaak iemand bij een partner mag slapen?   Antwoord 19   De Participatiewet spreekt van een gezamenlijke huishouding indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins. Of in het concrete geval sprake is van een gezamenlijke huishouding staat ter beoordeling aan het college. Doorslaggevend is het feitelijke ‘hoofdverblijf’. Als uitgangspunt geldt dat het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning aanleiding is om te onderzoeken of ook aan de overige criteria van het begrip is voldaan. Te weten de ‘wederzijdse zorg’ en ‘financiële verstrengeling’. Voorts wordt het voeren van gezamenlijke huishouding van rechtswege aangenomen indien belanghebbenden hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben èn sprake is van de in artikel 3 lid 4 Participatiewet genoemde rechtsvermoedens.   Een belangrijke toetsingsmaatstaf is of de ene persoon gemiddeld meer dan de helft van de nachten bij de ander verblijft. Maar dit is niet voldoende. Daarnaast moeten andere objectieve feitelijkheden in ogenschouw worden genomen. Uit vaste rechtspraak volgt dat de gezamenlijke huishouding niet snel gebaseerd kan worden op één gegeven, zoals het aantal nachten dat iemand bij de ander verblijft, een inschrijving op het adres of de aanwezigheid van persoonlijke bezittingen. Het is van groot belang om alle relevante feiten en omstandigheden te beoordelen en mee te nemen in de besluitvorming. Zo blijkt uit de jurisprudentie dat het hebben van een ‘latrelatie’, waarbij minder dan de helft van de week bij de ander wordt geslapen, in het ene geval leidt tot een gezamenlijke huishouding en in het andere geval niet. Individuele omstandigheden leiden dus tot een wisselende uitkomst.   Welke concrete feiten en omstandigheden specifiek leiden tot de vaststelling van gezamenlijke huishouding zijn zodoende niet in zijn algemeenheid te benoemen of (wettelijk) vast te leggen. Dit is afhankelijk van het individuele geval. Het is aan de rechter om te toetsen of het college de situatie op juiste wijze heeft beoordeeld. De hieruit voortvloeiende jurisprudentie laat zien dat de rechterlijke macht de wet uitlegt zoals deze bedoeld is. Namelijk dat maatwerk geboden is en blijft.   Vraag 20   Hoeveel geld is er naar schatting gemoeid met bijstandsfraude?   Antwoord 20   In 2016 en 2017 bedroeg het geconstateerde benadelingsbedrag bij bijstandsfraude respectievelijk 71 en 69 miljoen euro. In 2016 en 2017 is in totaal respectievelijk 9 en 8,8 miljoen euro aan boetes opgelegd voor bijstandsfraude.   Vraag 21   Hoeveel middelen (geld en menskracht) wordt er ingezet om bijstandsfraude op te sporen?   Antwoord 21   In de handhaving, van preventie tot repressie, kan een breed scala aan instrumenten ingezet worden. Het is de autonome bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college om invulling te geven aan de handhaving. Het is aan de individuele gemeente om te beslissen hoeveel geld of mankracht op de handhaving van bijstandsfraude wordt ingezet. Hier bestaat geen landelijk beeld van.   Vraag 22   Hoeveel geld is er naar schatting gemoeid met belastingontwijking en belastingontduiking?   Antwoord 22   De Belastingdienst maakt geen schatting van de verschuldigde belastingen die aan het zicht van de Belastingdienst zijn onttrokken. Er wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer in het Jaarverslag IX alleen gerapporteerd over het nalevingstekort bij de belastingplichtigen die bekend zijn bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft geen beeld van de totale omvang van de tax gap.   Vraag 23   Hoeveel middelen (geld en menskracht) wordt er ingezet om belastingontwijking en belastingontduiking op te sporen?   Antwoord 23   In de administraties van de Belastingdienst wordt geen onderscheid gemaakt tussen regulier toezicht op naleving en specifieke vormen van fraudebestrijding. Een uitsplitsing van middelen en mensen naar belastingontwijking en belastingontduiking is niet te maken.   Vraag 27   Hoe gaat u het toezicht op de sociale diensten verbeteren, teneinde dit soort wanpraktijken te voorkomen?   Antwoord 27   Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het systeem, schep ik duidelijke (wettelijke) kaders. Deze moeten enerzijds voldoende ruimte en instrumenten bieden om het handhavingsproces zo optimaal mogelijk in te richten en anderzijds de rechtsbescherming van de uitkeringsgerechtigde waarborgen. Vanuit dit raamwerk is het de autonome bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college om verdere invulling te geven aan de handhaving. Op grond van artikel 8b Participatiewet dient door het college bij verordening te worden vastgelegd hoe misbruik en oneigenlijk gebruik tegen moet worden gegaan. De primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de rechtmatigheid ligt dan ook bij de gemeenteraad zelf. Op individueel niveau staat er een rechtsgang open.   10  
  Datum: 4 september 2018    Nr: 2018D42145    Indiener: T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.07.12 14:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Hijink over de privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld verdienen aan het informeren van kankerpatiënten

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld verdienen aan het informeren van kankerpatiënten (2018Z12168).   Hoogachtend,   de minister voor Medische Zorg   en Sport,   Bruno Bruins   Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld verdienen aan het informeren van kankerpatiënten. (2018Z12168)   Vraag 1   Wat vindt u van het bedrijf Medical Navigator dat kankerpatiënten tegen betaling van honderden euro’s advies geeft in de voorbereiding op een gesprek met de oncoloog?   Vraag 2   Vindt u het wenselijk dat bedrijven geld verdienen aan kankerpatiënten die een heel kwetsbare en moeilijke periode ingaan? In hoeverre zijn dergelijke praktijken strijdig met de eed die artsen zweren om niet het eigenbelang maar altijd ’het belang van de patiënt’ voorop te stellen? Kunt u uw antwoord toelichten?   Vraag 4   Vindt u het acceptabel dat door dergelijke praktijken een deel van het patiëntencontact wordt geprivatiseerd? Kunt u uw antwoord toelichten?   Antwoord vragen 1,2 en 4   Goed geïnformeerd worden door je zorgverlener over je aandoening en de behandelmogelijkheden is onderdeel van reguliere zorg. In het basispakket is opgenomen dat patiënten met hun vragen terecht kunnen bij hun zorgverlener. Daarnaast is in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (wgbo) het zogenoemde ‘informed consent’ vastgelegd. Dat houdt in dat zorgverleners de patiënt goed moeten informeren over de behandeling. Patiënten kunnen dan goed geïnformeerd al dan niet toestemming voor de behandeling geven.   Wanneer het samen beslissen over een behandeling door arts en patiënt substantieel meer tijd in beslag neemt dan een standaard consult, kunnen zorgverleners aanvullend een nieuwe registratiecode gebruiken. Die code is per 1 januari 2018 beschikbaar gekomen. Ook hiervoor is dus ruimte in de bekostiging.   Patiënten kunnen, naast de informatie die ze ontvangen van de zorgverlener, kosteloos terecht bij patiëntenorganisaties, om bijvoorbeeld te sparren over goede vragen. En op onder andere de website kanker.nl kunnen patiënten gratis digitaal hun vragen stellen aan deskundigen. Daarnaast kunnen verzekeraars patiënten informeren over de verschillende behandelopties van verschillende zorgaanbieders en meedenken ter voorbereiding van het gesprek met de arts. Er zijn keuzehulpen beschikbaar die de verschillende behandelopties in beeld brengen en patiënten ondersteunen bij de voorbereiding voor een gesprek.   Kortom, geïnformeerd zijn en goede voorbereiding voor een gesprek met een arts hoeft voor de patiënt geen extra kosten met zich mee te brengen. Wanneer patiënten naast alle bestaande mogelijkheden om zich te informeren ook nog aan een bedrijf vragen mee te denken, staat hen dat vrij. Ook kankerpatiënten die een hele kwetsbare en moeilijke periode in gaan, mogen, als ze dat zelf willen, gebruik maken van extra betaalde ondersteuning. Het is niet aan mij om hen daarin te beperken. Dat artsen een vergoeding ontvangen voor werk lijkt mij niet in strijd met de artseneed.   Vraag 3   In hoeverre gaan dergelijke aanbieders op de stoel van de behandelend arts zitten? Is het niet juist zaak dat artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis voldoende tijd en ruimte hebben om uitgebreid met patiënten dergelijke gesprekken te voeren?   Antwoord vraag 3   Het is inderdaad van belang dat zorgverleners voldoende tijd hebben om de patiënt te informeren. Dat is reguliere zorg en in het basispakket is dus ook opgenomen dat patiënten met vragen terecht kunnen bij hun zorgverlener. Aan het toerusten van patiënten om het goede gesprek te voeren, kunnen zoals vermeld ook andere partijen (kosteloos) bijdragen. Dat betekent niet dat ze op de stoel van de arts gaan zitten. Ze rusten patiënten toe om goed geïnformeerd het goede gesprek te kunnen voeren.   Liefst komen patiënt en arts, op basis van een bespreking van de voorkeuren van patiënten en de expertise van de arts, gezamenlijk tot een beslissing voor de optimale behandeling voor de patiënt (samen beslissen). Daar zet ik op in met de ontwikkeling ‘Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022’ die ik recentelijk aan uw Kamer heb toegestuurd. Daarmee wil ik de beweging gericht op de optimale zorg voor de individuele patiënt ondersteunen en waar nodig patiënten en zorgverleners verder equiperen.   Daarnaast zie ik dat ziekenhuizen de gesprekken met patiënten verschillend organiseren. Sommige ziekenhuizen richten hun zorgprocessen zo in dat een patiënt bijvoorbeeld altijd terug kan komen voor een tweede gesprek met de arts. Dat is vooraf al ingeregeld in het zorgproces. Op andere plekken wordt een verpleegkundig specialist ingezet om vragen van patiënten buiten het consult met de arts te beantwoorden. Weer ergens anders worden patiënten door gerichte apps met persoonlijke vragen voorbereid op het consult bij de arts. Of patiënten kunnen bijvoorbeeld een training krijgen om de goede vragen te stellen. In de Kamerbrief over de ontwikkeling ‘Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022’ beschrijf ik hoe ik ziekenhuizen en andere zorgaanbieders wil stimuleren om hierin van elkaar te leren.     Vraag 5   Deelt u de mening dat een kankerpatiënt voor zijn of haar vragen altijd terecht moet kunnen bij zijn/haar eigen ziekenhuis en eigen behandelend arts? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 5   Ja, die mening deel ik. Vragen stellen over de behandeling is onderdeel van reguliere zorg en opgenomen in het basispakket.     Vraag 6   Bent u van mening dat op dit moment in ziekenhuizen te weinig tijd en ruimte is om het gesprek met kankerpatiënten te voeren? Welke signalen ontvangt u dat hier sprake van zou zijn? Is het wenselijk dat een eventueel tekort aan capaciteit door commerciële partijen opgevuld wordt? Leidt dit niet tot een ongewenste tweedeling in aanbod van zorg tussen mensen die dit wel en mensen die dit niet kunnen betalen?   Antwoord vraag 6   Ik hoor vooral dat patiënten in de heftige tijd dat een ernstige ziekte zoals kanker wordt geconstateerd, behoefte hebben aan steun en helderheid. Zoals ik aangaf kunnen zorgaanbieders daar op uiteenlopende manieren in voorzien. Behalve de directe naasten van de patiënt en artsen, zorgverleners en de verzekeraar, kunnen mensen een beroep doen op de verschillende genoemde kosteloze initiatieven, zoals patiëntorganisaties, digitale ondersteuning en keuzehulpen.   Ik vind het daarnaast van belang dat mensen beseffen dat de arts er is om hen te helpen. En dat ze tijdens een gesprek met een arts geen vragen of opmerkingen achterwege laten omdat ze zich schamen of onzeker voelen. Dat is nu nog regelmatig het geval. Daarom vind ik de beweging naar het echt samen beslissen belangrijk. Met de ontwikkeling ‘Uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ ondersteun ik patiënten, artsen en zorgaanbieders binnen de reguliere zorg om nog beter toegerust het goede gesprek te voeren over de beste behandeling. Zie ook antwoord vraag 1,2 en 4.   Vraag 7   Welke wettelijke stappen kunt u zetten om te zorgen dat praktijken zoals Medical Navigator onmogelijk worden gemaakt? En, als u niet bereid bent stappen te zetten, welke maatregelen neemt u niet om dit te stoppen die u wel zou kunnen nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?     Antwoord vraag 7   Zoals gezegd: indien patiënten behoeften hebben aan een extra aanvullend advies en bereid zijn daarvoor te betalen, kan dat. Ik zie geen aanleiding een wet aan te passen om patiënten hierin te beperken. Zie ook antwoord vraag 1,2 en 4.  
  Datum: 12 juli 2018    Nr: 2018D39443    Indiener: B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.06.28 17:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Leijten over het opkopen van staatsobligaties door de ECB

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het opkopen van staatsobligaties door de ECB, die zijn ingezonden op 7 juni 2018 (kenmerk 2018Z10738).   Hoogachtend,   De minister van Financiën   W.B. Hoekstra   Vraag 1   Kunt u aangeven hoeveel staatsobligaties de Europese Centrale Bank (ECB) inmiddels van lidstaten heeft opgekocht ten einde de inflatie in de eurozone te doen stijgen? Kunt u ook een overzicht geven per lidstaat in verhouding tot de staatsschuld?   Onder het PSPP worden overheidsobligaties opgekocht. Tabel 1 biedt per land een overzicht van de hoeveelheid aangekochte overheidsobligaties onder het Public Sector Purchase Programme (PSPP), de EMU-schuld en het percentage EMU-schuld dat is aangekocht door het Eurosysteem. Dit programma is onderdeel van het Asset Purchase Programme (APP), meer bekend als Quantitative Easing (QE). Het APP is gelanceerd om het risico op langdurige lage inflatie weg te nemen.   Tabel 1. Gecumuleerde aankopen van overheidsschuld door het Eurosysteem onder het PSPP in miljarden euro en als percentage van de totale EMU-schuld.   Bronnen: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#pspp en Eurostat   Vraag 2   Erkent u dat de ECB met het opkoopbeleid ook de kredietwaardigheid van landen beïnvloedt? Kunt u uw antwoord toelichten?   De kredietwaardigheid van landen hangt samen met de mogelijkheid van landen om uitgegeven staatsobligaties terug te betalen. Landen zijn hier zelf verantwoordelijk voor en kunnen hun kredietwaardigheid verbeteren door prudent begrotingsbeleid, structurele hervormingen en gerichte investeringen die het duurzame groeivermogen van de economie verbeteren.   Ook is het van belang dat beleggers vertrouwen hebben in het beleid en instituties van een land.   Op korte termijn kan door monetair beleid de rente afnemen en economische groei versterken en dat heeft een positief effect voor de schuldenlast van een land. Op die manier kan monetair beleid dus op de korte termijn bijdragen aan de kredietwaardigheid van een land.   Voor de kredietwaardigheid van landen is, zoals gezegd, echter vooral het budgettair beleid en het groeipotentieel op de lange termijn (de structurele groei) van belang. Hierop heeft het aankoopprogramma van de ECB geen wezenlijke invloed.   Vraag 3   Hoe oordeelt u erover dat de ECB het opkopen van Italiaanse staatsobligaties extreem terugschroefde ten tijde van de formatiebesprekingen voor het nieuw kabinet?   Zie antwoord op vraag 5.   Vraag 4   Gebeurt het vaker dat de ECB het opkopen van staatsobligaties tijdelijk extreem verlaagt tijdens onderhandelingen over een nieuw kabinet? Is dit bijvoorbeeld ook gebeurd toen er onderhandeld werd over het kabinet-Rutte III of de nieuwe coalitie in Duitsland?   De hoeveelheid aankopen door het Eurosysteem hangt niet samen met politieke cycli, maar met het door de ECB gevoerde monetair beleid, en de verhandelbaarheid en liquiditeit van de obligaties.   Grafiek 1 laat de maandelijkse aankoop van overheidsobligaties door het Eurosysteem zien onder het PSPP, waarbij het felgekleurde deel van de lijn samenvalt met de kabinetsformatie van Duitsland, Nederland en Italië en in het geval van Frankrijk de maanden van de eerste en tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De grafiek laat zien dat de aankoop van Franse en Nederlandse overheidsobligaties door het Eurosysteem niet afnam t.o.v. andere eurolanden tijdens de kabinetsformatie dan wel presidentsverkiezingen. Wel nam vanaf april 2017 de totale omvang van de maandelijkse aankopen van de ECB onder het APP af van 80 naar 60 miljard per maand waardoor in alle landen een daling in de aankoop van obligaties zichtbaar is. De aankoop van Duitse overheidsobligaties nam tijdens de Duitse coalitieonderhandelingen sterk af, maar dat is te verklaren doordat de totale omvang van het APP per januari 2018 werd teruggebracht van 60 naar 30 miljard per maand. Dit laat zien dat de aankopen door het Eurosysteem niet afhangen van politieke cycli. Zie ook antwoord op vraag 5.   Grafiek 1. Aankopen van obligaties door de ECB onder het PSPP in miljoenen euro.   (Groen = Nederland, blauw = Duitsland, geel = Italië en oranje = Frankrijk).   Bron: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#pspp   Vraag 5   Klopt de indruk bij de Italiaanse regeringspartij Vijfsterrenbeweging dat de ECB met het terugschroeven van de opkoop van staatsobligaties de vorming van het kabinet heeft willen beïnvloeden? Kunt u uw antwoord toelichten?   Antwoord op vraag 3 en vraag 5   Deze beeldvorming is mijn inziens onjuist.   Onder het aankoopprogramma koopt het Eurosysteem obligaties op en herinvesteert het Eurosysteem aflopende obligaties. Het Eurosysteem koopt obligaties op volgens de kapitaalverdeelsleutel. Hierbij past het Eurosysteem, afhankelijk van marktomstandigheden, enige flexibiliteit toe om te zorgen voor een soepele implementatie van het programma. Hierdoor kunnen de maandelijkse aankopen door het Eurosysteem van maand op maand verschillen.   In april 2018 liep een groot aandeel Duitse obligaties af en ten behoeve van een soepele implementatie van het aankoopprogramma heeft het Eurosysteem ervoor gekozen om de herinvestering hiervan te spreiden over april en mei. Hierdoor kocht het Eurosysteem in april netto relatief weinig Duitse obligaties op en in mei relatief veel. Als gevolg hiervan kocht het Eurosysteem in april relatief meer overheidsobligaties uit andere landen, zodat voldaan werd aan de maandelijkse doelstellingen van het aankoopprogramma. In mei gebeurde het omgekeerde en kocht het Eurosysteem relatief minder obligaties uit andere landen. De ECB heeft dit op 14 juni ook aangegeven.   Grafiek 2 laat dit zien. De aankoop van overheidsobligaties van andere landen, waaronder Nederland, Spanje en Frankrijk, nam in mei in vergelijkbare mate af als die van Italië. Deze afname leidde in die landen echter niet tot de rentebewegingen die in Italië zichtbaar waren. In absolute aantallen kocht de ECB in mei overigens meer Italiaanse overheidsobligaties dan in januari en in maart.   Grafiek 2. Aankopen van overheidsobligaties in Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland, als percentage van totale aankopen van overheidsobligaties door het Eurosysteem.   Bron: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#pspp.   Vraag 6   Bent u van mening dat het uit den boze is als de ECB via haar opkoopbeleid politiek bedrijft? Kunt u uw antwoord toelichten?   Ik heb geen aanwijzingen dat de ECB via het aankoopbeleid politiek bedrijft. De ECB heeft een mandaat voor het handhaven van prijsstabiliteit en baseert hier het beleid op. De ECB moet bij het uitvoeren van het beleid wel rekening houden met ontwikkelingen op financiële markten. De uitvoering van het opkoopbeleid is aan de ECB die onafhankelijk is. Ik ben, volgens de Nederlandse traditie, een groot voorstander van deze onafhankelijkheid.   Vraag 7   Erkent u dat de ECB via het opkopen van staatsobligaties een zeer groot risico aangaat doordat staatschulden geëuropeaniseerd worden en hiermee het risico van de staatschulden al gedeeld wordt door de Europese bevolking?   De risicodeling van het Public Sector Purchase Programme (PSPP) voor overheidsobligaties wordt door de vormgeving beperkt, zoals uitgebreid uitgelegd in de Kamerbrief risico's Nederlandse staat als gevolg van ECB-beleid.   Op het grootste gedeelte van de aankopen binnen het PSPP, 80% van de omvang van het programma, is geen risicodeling van toepassing. Deze 80% bestaat volledig uit obligaties van centrale of lokale overheden of hieraan gelieerde instanties en deze worden direct opgekocht door de nationale centrale bank uit het betreffende land. Verliezen of winsten over deze 80% dienen de nationale centrale banken zelf op te vangen.   Over de overige 20% procent van de aankopen binnen het PSPP zijn de nationale centrale banken blootgesteld naar rato van de kapitaalsleutel van de ECB. Deze 20% bestaat voor ca. 9 procentpunt uit staatsobligaties van eurolanden die de ECB aankoopt. Nationale centrale banken zijn alleen indirect blootgesteld aan deze obligaties. Eventuele verliezen die voortvloeien uit deze obligaties zullen allereerst ten laste komen van de voorzieningen van de ECB en eventuele resterende verliezen zullen worden verdeeld conform de kapitaalsleutel. Hetzelfde geldt voor eventuele winsten die voortvloeien uit deze aankopen door de ECB.   Het Nederlandse aandeel in de kapitaalsleutel van de ECB is 5,7%. Dit betekent dat de indirecte blootstelling van DNB op staatsobligaties van andere eurolanden 5,7% van deze 9 procentpunt bedraagt. Dit is ca. 0,5% van de omvang van PSPP.   De overige ca. 11 procentpunt van deze 20% betreft de aankoop van obligaties van supranationale instellingen, zoals de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Deze obligaties worden aangekocht door nationale centrale banken en eventuele winsten en verliezen worden direct verdeeld onder de nationale centrale banken conform de kapitaalsleutel, net zoals bij andere ECB-programma’s. Dit betekent dat de directe blootstelling van DNB op obligaties van supranationale instellingen 5,7% van deze 11 procentpunt bedraagt. Dit is ca 0,6% van de omvang van PSPP. Hierbij geldt overigens dat ook zonder PSPP nationale overheden in veel gevallen reeds delen in de risico’s van deze instellingen aangezien ze vaak aandeelhouder van deze instellingen zijn.   Vraag 8   Deelt u de analyse van Hans-Werner Sinn dat door het opkoopbeleid van de ECB en Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system 2 (TARGET2) er feitelijk al een transferunie is ontstaan? Kunt u aangeven voor welk bedrag Nederland nu garant staat?   Deze analyse deel ik niet. Zoals ook benoemd in de Kamerbrief risico’s Nederlandse staat als gevolg van ECB-beleid, weerspiegelen TARGET2-saldi niet de schulden tussen eurolanden onderling en weerspiegelt het TARGET2-saldo van DNB ook niet de directe blootstelling van DNB op eurolanden met een negatief TARGET2-saldo. Net als alle andere vorderingen en verplichtingen van nationale centrale banken tegenover de ECB, zijn TARGET2-saldi feitelijk boekhoudkundige saldi die niet worden verrekend.
  Datum: 28 juni 2018    Nr: 2018D36959    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.05.17 16:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht “OV-chipkaart op mobiele telefoon totaal mislukt”

Geachte voorzitter,   Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht   “OV-chipkaart op mobiele telefoon totaal mislukt” (ingezonden 25 april 2018). Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Jetten (D66) en Van Brenk (50PLUS), ingezonden 25 april 2018 (vraagnummer 2018Z07809).   Vraag 1   Kent u het bericht dat de OV-chipkaart op mobiele telefoons totaal mislukt is?   Antwoord 1   Ja.   Vraag 2   Klopt het dat in totaal 2,2 miljoen euro in deze proef is geïnvesteerd? Zo ja, kunt u aangeven wat de verdeling van dit bedrag tussen Translink en de telecomaanbieders is geweest? Zo nee, wat is er dan in totaal uitgegeven aan dit mislukte experiment en hoe ligt de verdeling van dit bedrag tussen Translink en de telecomaanbieders?   Antwoord 2   De proef met OV-chip mobiel heeft de opdrachtgever (de Coöperatie van OV-bedrijven) over de gehele voorbereiding en looptijd € 2,2 miljoen gekost. Ik heb geen gegevens over mogelijk aanvullende kosten die telecombedrijven KPN en Vodafone hebben gemaakt. Ik heb begrepen dat deze partijen om bedrijfsvertrouwelijke redenen hier geen mededelingen over doen.   Vraag 3   Wat vindt u van de besteding van dit bedrag wanneer uit cijfers blijkt dat slechts 8.000 reizigers daadwerkelijk gebruik maakten van dit systeem?   Antwoord 3   Proeven in het kader van een innovatieproces zijn doorgaans kleinschalig. De proef met OV-chip mobiel was in eerste instantie voorzien voor een kleine eerste groep gebruikers van maximaal 10.000 deelnemers. Gedurende de proef is besloten de proef tot 8.000 deelnemers beperkt te houden. De gemaakte kosten zijn een investering met als doel om te komen tot een robuust systeem van mobiel OV-betalen dat in de toekomst voor heel Nederland gebruikt kan worden. De proef heeft kennis en inzicht opgeleverd die gebruikt wordt om dat doel te bereiken.   Vraag 4   Kunt u garanderen dat het bedrag dat Translink - dat in handen is van openbaar vervoeraanbieders - in dit mislukte experiment heeft gestopt niet afgewenteld zal worden op de reizigers? Kunt u uw antwoord toelichten?   Antwoord 4   In de Visie OV-betalen van het Nationaal OV Beraad (NOVB) zijn doelen geformuleerd die met nieuwe betaalwijzen nagestreefd worden. Nieuwe betaalwijzen moeten een meerwaarde bieden boven de OV-chipkaart. Dit kan bijvoorbeeld doordat het efficiënter is en het openbaar vervoer in totaal goedkoper maakt. Of doordat de nieuwe betaalwijze nieuwe reizigers trekt en bestaande reizigers aantrekkelijke alternatieven biedt. Dit wordt in het NOVB bewaakt, waarmee de positie van de reiziger geborgd wordt. De kosten van de proef met OV-chip mobiel zijn door vervoerders en Translink opgevangen binnen hun beschikbare innovatie budgetten. Er wordt door de openbaar vervoerbedrijven op dit moment hard gewerkt aan voorbereiding van besluitvorming over de nieuwe betaalwijzen en overgang in de achterliggende techniek. In de komende maanden wordt hierover gesproken in het NOVB en ik zal u voor het Algemeen Overleg op 20 september hierover informeren.   Vraag 5   Klopt het dat deelnemers aan de proef drie verschillende apps moesten installeren en dat die apps weer met negen verschillende ICT-systemen moesten communiceren om daadwerkelijk tot een transactie te komen? Zo ja, hoe kan dan dat dit ooit is beoordeeld als een kansrijk experiment? Zo nee, hoe zit het dan wel?   Antwoord 5   Voor het aanmelden voor de proef was de samenwerking tussen diverse   ICT-systemen vereist, zowel vanuit het OV-chipkaartsysteem als vanuit de telecomproviders. Voor aanmelding was - afhankelijk van de technische setup per mobiele telefoon - tussen de één en drie apps nodig. Het proces was vooraf getest op geschiktheid voor gelijktijdige aanmelding door de beoogde gebruikersgroep (maximaal 10.000 deelnemers). Helaas bleek de aanmelding niet goed te lopen, doordat het systeem de massale toestroom van belangstellenden niet aankon. Bovendien leerde de praktijk dat het aanmelden in de praktijk te complex was.   Eenmaal aangemeld speelde deze complexiteit geen rol meer. Noch in termen van verwerking van reistransacties, noch in termen van gebruikerservaring.   Met de genoemde technische obstakels hebben de ruim 8.000 deelnemers vrijwel uitsluitend gedurende het aanmeldingsproces te maken gehad. Eenmaal aangemeld en in gebruik, is OV-chip mobiel door de deelnemers als zeer positief ervaren. Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat 87% van de deelnemers het reizen met OV-chip mobiel waardeert met een rapportcijfer 7 of hoger.   Vraag 6   Welke lessen zijn er van deze proef geleerd die voor volgende experimenten met alternatieve vervoersbewijzen ingezet kunnen worden?   Antwoord 6   Samengevat heeft de proef de samenwerkende partners op vier niveaus kennis en inzicht opgeleverd.   Samenwerking: toekomstige betaalmethoden in het OV vragen om intensieve samenwerking tussen diverse partners, binnen en buiten het OV. Die samenwerking, met tien vervoerders en twee grote telecombedrijven is hier in de praktijk getoetst.   Techniek: OV-chip mobiel is ontwikkeld met de staat van de techniek van dat moment, waarbij de ‘kaartgegevens’ nog fysiek op een Simkaart in de telefoon gezet moest worden. De praktijkproef met OV-chip mobiel heeft tot de slotsom geleid dat dat voor grootschalige uitrol een te complexe vorm is. Deze obstakels zijn er niet met nieuwe technologie die nu beschikbaar komt, of ze zijn goed op te vangen.   Gebruiksgemak: er is veel kennis opgedaan over hoe deze reis- en betaalmethode in de dagelijkse praktijk voor reizigers en OV-personeel werkt. Daarbij gaat het voornamelijk om de ervaringen met het aanmeldproces, met het verloop van in- en uitchecken en de controle van vervoersbewijzen onderweg.   Reizigersfeedback: de betrokken partners zijn ervan overtuigd dat voor productontwikkeling en -innovatie proefopstellingen in een laboratorium niet (meer) volstaan, maar het uitontwikkelen samen met de klant een vereiste is. Voor de OV-sector is het, met het oog op toekomstige proeven met nieuwe betaalvormen in het OV, van groot belang om ervaring op te doen met het inrichten van dergelijke praktijkproeven. Daarbij gaat het zowel om hoe deelnemersfeedback effectief omgezet kan worden in concrete verbeteringen, als om het opdoen van ervaring met samenwerking op deze schaal.   Vraag 7   Vindt u dat dit soort mislukte experimenten, in combinatie met de aanschafkosten voor een OV-chipkaart en het gebrek aan alternatieven daarvoor, niet bijdragen aan een positief beeld van het openbaar vervoer of het feit dat het openbaar vervoer een eenvoudig alternatief is voor andere -meer vervuilende- vormen van vervoer?   Antwoord 7   Ik deel de mening niet dat een proef die niet ongewijzigd gecontinueerd en opgeschaald wordt als ‘mislukt’ bestempeld dient te worden. De proeven dragen bij aan het doel om het OV voor een breed publiek nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Dat is ook waar alle partijen in de OV-sector zich voor inzetten. Het blijkt dat de reiziger dit ook merkt. Over 2017 is de waardering van de reiziger volgens de Klantenbarometer 2017 wederom gestegen en wordt het gebruiksgemak van de OV-chipkaart zelfs met een 8,2 gewaardeerd.   Hoogachtend,   DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,   S. van Veldhoven - Van der Meer
  Datum: 17 mei 2018    Nr: 2018D29092    Indiener: S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]